Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Perličky slovenských dejín
Prednáša: PhDr. Michal Bada, PhD.
Historik, ktorý na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval odbor história - etnológia. Od skončenia vysokoškolského štúdia roku 2001 pracuje v oddelení novovekých dejín Historického ústavu SAV v Bratislave. V rokoch 2004-2006 absolvoval štúdium na Ústave medzinárodných vzťahov a a proximácie práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Svoj vedecký výskum zameriava na urbánne dejiny (mestskú každodennosť na konci stredoveku a v ranom novoveku), dejiny Bratislavy, problematiku ranonovovekých hlavných miest, korunovácií a festivít. Je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých monografií. Publikoval štúdie v domácich i zahraničných zborníkoch. Pedagogicky pôsobí na univerzitnej pôde, od roku 2012 je predsedom Sekcie pre dejiny miest Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.

Prednášky sa konajú v párnu stredu 10:00 - 11:30 v miestnosti č. 275.
Kurz predstavuje prierez slovenskými dejinami, z ktorých sú vybrané niektoré zaujímavé kapitoly, aby s nimi boli oboznámení študenti. Dôležité udalosti, ako bolo formovanie Slovanov, vznik a národnostné zloženie Uhorska či niektoré vojenské koflikty, významní panovníci, či spôsob života bežných ľudí na Slovensku a formovanie ich národného povedomia bude opísaný v sérii 12 prednášok, ktoré obohatia študentov o zaujímavosti z dejín Slovenska.

Dátumy a témy prednášok:  
30.09.2020 Slovensko - pravlasť Slovanov?
14.10.2020 Čo nám vlastne priniesli Cyril a Metod?
28.10.2020 Migranti, hostia a národy v dejinách Uhorska.
11.11.2020 Krvavá grófka Bátoriová alebo orgie medicíny.
25.11.2020 Buďme vďační Turkom - turbulentné dejiny raného novoveku.
09.12.2020 O škodlivosti vlády Márie Terézie a Jozefa II.

10.02.2021 Štúrovských mládencov príhody a skúsenosti.
24.02.2021 Neviditeľné Slovensko na mape Uhorska.
10.03.2021 Zázračné korunovácie v Bratislave.
24.03.2021 Čistota pol života a špina ... - epidémie a hygiena v minulosti.
07.04.2021 Mäso a alkohol v slovenských dejinách.
21.04.2021 Fenomén mesta - vznik, význam a prínos miest.

Prihlásenie na kurz:  
Kurz je plný, prihlasovanie nie je možné. Odporúčame Vám vybrať si niektorý iný z našich kurzov.

Tlačivo prihlášky, ktorú je potrebné priniesť vyplnenú na zápis: Perličky slovenských dejín

Academia Sapientia © 2013 - 2020 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené