Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Vitajte na stránkach Academia Sapientia
Sme nezávislá inštitúcia, organizujúca rôzne vzdelávacie kurzy.

Prerušenie výučby od 13.10.2020

Nakoľko slovenská vláda rozhodla s účinnosťou od 13. októbra 2020 o zákaze zhromažďovania sa viac než šiestich osôb musíme až do odvolania tohto zákazu prerušiť prezenčnú výučbu. Prednášky plánované na termíny od 13.10.2020 sa až do odvolania nebudú konať. Tak ako sme vopred sľúbili tento výpadok sa budeme pokúšať nahradiť konaním prednášok v náhradných termínoch.

Plánovaný opätovný začiatok prezenčnej výučby za predpokladu, že to opatrenia v danom čase budú povoľovať je 11. november 2020 (pre kurzy v párnu stredu, kurzy ďalších dní následne). Presný rozpis plánovaných termínov prednášok nájdete v informačnom liste každého kurzu ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov.

Ďakujeme všetkým študentnom ako aj prednášajúcim za ohľaduplnosť a pochopenie pri dodržiavaní prijatách opatrení počas prvých prednášok.

Ďalej prosím sledujte našu webstránku pre aktualizácie, nakoľko vývoj situácie nezáleží od nás.


Opatrenia proti šíreniu Covid-19

Ak sa pre nariadenia úradov verejného zdravotníctva nebude môcť časť prednášok konať v pôvodnom termíne najprv budú stanovené náhradné termíny konania prednášok. Až ak by tento presun nepostačoval, pristúpime k nahradeniu prednášok samoštúdiom.

Pre prednášky v Academia Sapientia sme v záujme ochrany pred šírením Covid-19 prijali opatrenia pre zabezpečenie ochrany všetkých študentov. Pri porušení týchto opatrení si vyhradzujeme právo odopretia vstupu študenta na prednášku:

- POVINNÉ PREKRYTIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST VRÁTANE NOSA rúškom alebo iným vhodným prostriedkom

- ZÁKAZ VSTUPU OSOBÁM S PRÍZNAKMI RESPIRAČNÉHO OCHORENIA, tými sú horúčka, únava, malátnosť, upchatý nos, bolesti hrdla, bolesť hlavy, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti svalov, strata čuchu a chuti

- ZÁKAZ VSTUPU OSOBÁM, KTORÉ ZA UPLYNULÝCH 14 DNÍ CESTOVALI MIMO ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY alebo sa takejto cesty zúčastnil člen ich domácnosti

- ZÁKAZ PODÁVANIA RÚK

- ZÁKAZ KONZUMÁCIE JEDÁL A NÁPOJOV v prednáškových miestnostiach

- POVINNOSŤ POUŽIŤ DEZINFEKCIU rúk pri vstupe do DK Ružinov

- DODRŽIAVAŤ ODSTUP na chodbách a v prednáškových miestnostiach, využiť celú kapacitu miestnosti (aj miesta v zadných radoch),

- vstupovať do prednáškovej miestnosti až potom, keď ju opustia študenti z predchádzajúcej skupiny

- otázky na prednášajúceho adresovať iba zo svojho miesta, nepristupovať k prednášajúcemu priamo ku stolu

Opatrenia náš všetkých obmedzujú, ale zároveň prispievajú k našej bezpečnosti, bez ich prijatia by sa prednášky nemohli konať. Ak sa niektorej prednášky pre opatrenia nemôžete alebo dobrovoľne nechcete zúčastniť pripravili sme rozšírené možnosti študijných materiálov na domáce štúdium vrátane audiozáznamov vykonaných prednášok.

Nakoľko situácia sa neustále vyvíja, sledujte prosím preto pravidelne (aspoň v deň pred prednáškou) našu webstránku pre možné zmeny v uvedených opatreniach.


Začiatok akademického roku 2020/2021

Zápis do kurzov akademického roku 2020/2021 bude možné vykonať aj elektronicky bez potreby osobne sa zúčastniť zápisu dňa 16.09.2020. Všetci študenti, ktorí uhradia školné podľa zasielanej zálohovej faktúry emailom obdržia presné pokyny v najbližšich dňoch. Kto má záujem osobne sa informovať o niektorých kurzoch alebo prehliadnuť si miesto konania prednášok bude vítaný vo vopred avizovanom čase zápisu 16.09.2020 od 9:00 do 12:00 v DK Ružinov, miestnosť číslo 275.

Výučba sa začne podľa plánu s dátumami prednášok uvedených v popise každého kurzu s dodržiavaním opatrení určených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Vzhľadom na ich priebežný vývoj zverejníme aktuálne opatrenia 15.09.2020 a budeme ich podľa potreby aktualizovať.

Zároveň informujeme, že pri prevažnej väčšine kurzov rozšírime zverejňované písomné materiály (sylaby a prezentácie) aj o audiozáznam vykonaných prednášok, aby si študenti, ktorí sa nezúčastnia niektorých prednášok mohli tieto vypočuť doma. Audiozáznamy bude možné stiahnuť kedykoľvek neskôr, nebude potrebné byť online presne v čase konania danej prednášky.

Veríme, že úspešne absolvujeme nový akademický rok a napriek pretrvávajúcim komplikáciám spojeným s pandémiou sa nebudeme musieť zriecť získavania nových poznatkov, ktoré náš všetkých napĺňajú.


Prihlasovanie na kurzy akademického roku 2020/2021

S radosťou oznamujeme všetkým záujemcom, že napriek komplikáciám spôsobeným aktuálnou situáciou bolo prihlasovanie na kurzy akademického roku 2020/2021 spustené. Na kurz o ktorý máte záujem je možné sa prihlásiť v informačnom liste jednotlivého kurzu ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov alebo pri niektorých kurzoch priamo na tomto mieste (nižšie). V informačnom liste kurzu sa dozviete aj podrobnosti o konkrétnych témach a dátumoch konania prednášok a spôsobe prihlásenia sa. S výnimkou kurzu Taliančina pre mierne pokročilých sa každý kurz koná v samostatný čas a nekryje sa s iným.

Dávame do Vašej pozornosti niektoré vybrané kurzy, ktoré by Vás mohli zaujať:


Poľské reálie a pamiatky UNESCO
Prednáša JUDr. Jana Jánošová Študovala históriu na Filozofickej fakulte UK a právo na Paneurópskej Vysokej Škole. Vyše 16 rokov sa aktívne venuje cestovnému ruchu v rodinnej cestovnej kancelárii a pôsobí ako sprievodkyňa na poznávacích zájazdoch v rámci Slovenska a takmer celej Európy. Aktívne sa zapája do činnosti samosprávy ako poslankyňa Obecného zastupiteľstva a predseda Komisie pre kultúru, má na starosti vedenie obecnej knižnice, založila v obci materské centrum. Vo voľnom čase sa venuje rodine a literatúre.

V rámci tohto kurzu sa študenti postupne oboznamujú so základnými informáciami o Poľsku, dejinách krajiny, ale taktiež so reálnym životom jeho súčasných obyvateľov. Medzi hlavné témy patria mestá a pamiatky, ktoré sú zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pozornosť sa taktiež bude sústrediť na miesta a osobnosti, ktoré zohrali významnú úlohu v dejinách Poľska.

Prednášky sa konajú v nepárnu stredu 11:45 - 13:15.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Historické a etnologické rozpravy o dejinách a kultúre Slovenska
Prednáša Mgr. Katarína Nádaská, PhD. Etnologička, kurátorka a literárna historička. Je autorkou a spoluautorkou viacerých monografií ako aj etnologických filmov. Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Odborne sa venuje výskumu ľudového divadla, osobnostiam slovenského divadla, náboženskej etnológii (ľudová religiozita, mariánsky kult a jeho prejavy, nová religiozita, rané náboženské formy a idey), etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu (dejiny ochrany pamiatok, základy muzeológie), dejinám kresťanstva na území Slovenska, judaizmu, regionálnym dejinám, praktickým kurátorským vedomostiam a zručnostiam v múzejníctve.

Kurz je venovaný vybraným témam zo slovenských a európskych dejín (najmä) v období stredoveku. Prednášky pripravené populárnou formou oboznámia študentov s mnohými zaujímavosťami z bežného života našich predkov.

Prednášky sa konajú v nepárny piatok (s výnimkou 09.04.2021, kedy to je párny piatok) 15:00 - 16:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurzDejiny a pamiatky Bratislavy I.
Prednáša Mgr. Bc. Juraj Kucharík Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako doktorand na Ústave pro klasickou archeologii na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Zároveň pracuje v SNM – Historickom múzeu, kde sa zameriava predovšetkým na múzejnú edukáciu a prezentáciu. Venuje sa dejinám a pamiatkam Bratislavy. Publikoval viacero odborných a populárnych článkov z bratislavských dejín. Knižne publikoval vo vydavateľstve Dajama, s ktorým spolupracoval aj na vydaní spoločenských, vedomostno-zábavných hier.

Kurz Dejiny a pamiatky Bratislavy predstavuje dejiny mesta od najstarších prehistorických dôb po súčasnosť. Cieľom kurzu je priblížiť poslucháčom politické a kultúrne dejiny Bratislavy, jej stavebné premeny, pamiatky a osobnosti.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok 17:00 - 18:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurzMozaika Slovenska
Prednáša kolektív v zložení: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | Mgr. Katarína Nádaská, PhD. | doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. | prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. | PhDr. Michal Bada, PhD. | PhDr. Tomáš Černák, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Kolektív prednášajúcich pre Vás pripraví sériu rôznorodých prednášok so zaujímavosťami o Slovensku, jeho histórii, tradíciách, významných osobnostiach či malebných pamiatkach. Témy určite oslovia každého, kto sa zaujíma o našu rodnú krajinu.

Prednášky sa konajú v párnu stredu 15:15 - 16:45.
Ďalšie informácie a prihlasovanie sa na tento kurzTréning pamäti I.
Prednáša Ing. Silvia Valovičová Počas svojho 15 ročného profesijného života pracovala ako ekonóm v medzinárodných aj národných spoločnostiach a niekoľko rokov strávila v neziskovom sektore. Zároveň sa od svojich šestnástich rokov venuje dobrovoľníckym aktivitám, ktoré ju v minulosti priviedli práve k tréningom pamäte. V rámci svojej spoločnosti organizuje tréningy pamäte pre seniorov aj širokú verejnosť.

Naša pamäť má úžasný potenciál v každom veku, ide len o to, ako ho čo najlepšie využiť. V priebehu kurzu sa naučíte techniky trénovania pamäte, vďaka ktorým si zapamätáte všetko čo chcete, alebo potrebujete od čísiel, tvárí, či vecí, už viac nebudete hľadať okuliare, kľúče, či nezabudnete PIN.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 11:55 - 13:25.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurzTaliančina pre mierne pokročilých
Prednáša Mgr. Barbora Harmatová Vyštudovala tlmočníctvo a prekladateľstvo na Filozofickej Fakulte UK (anglický a taliansky jazyk). Niekoľko rokov vyučuje dospelých, hlavne obchodnú angličtinu.

Pozor! Tento kurz je jazykový! Na rozdiel od vzdelávacích (nejazykových) kurzov má viac prednášok (celkovo 24), vyššie školné (160,00 EUR) a počet študentov je limitovaný na menšiu skupinku.

Tento kurz nadväzuje na predošlý ročník kurzu, kto sa tohto nezúčastnil, musí si pre zápis do kurzu doštudovať učivo a zložiť skúšobný test.

Prednášky sa konajú v párnu aj nepárnu stredu 10:00 - 11:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Pôvodne vypísané kurzy Dejiny Slovenska I., Tréning pamäti II., Ľudský hlas v opere I., Vybrané témy slovenskej ľudovej kultúry, Perličky slovenských dejín a Významné ženy v dejinách 20. storočia pre nízky záujem študentov nebudú v akademickom roku 2020/2021 otvorené.

Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 22.03.2017.

Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 06.03.2014.

Academia Sapientia © 2013 - 2020 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené