Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Vitajte na stránkach Academia Sapientia
Sme nezávislá inštitúcia, organizujúca rôzne vzdelávacie kurzy.

Prihlasovanie na kurzy akademického roku 2021/2022

S radosťou oznamujeme všetkým záujemcom, že napriek náročným uplynulým mesiacom sme pripravili kompletný rozvrh nového akademického roku 2021/2022 a prihlasovanie do jeho kurzov bolo spustené!

Na kurz o ktorý máte záujem je možné sa prihlásiť v informačnom liste jednotlivého kurzu ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov alebo pri niektorých kurzoch priamo na tomto mieste (nižšie). V informačnom liste kurzu sa dozviete aj podrobnosti o konkrétnych témach a dátumoch konania prednášok a spôsobe prihlásenia sa. Každý kurz sa koná v samostatný čas a nekryje sa s iným.

Výška školného ostáva nezmenená a dúfame, že sme si Vašu spokojnosť získali aj realizáciou uplynulého akademického roku, kedy sme napriek 7 mesiacov trvajúcemu zákazu organizovať hromadné podujatia zvládli harmonogram prednášok upraviť tak, že 5 prednášok sa mohlo uskutočniť prezenčnou formou a pre tie zvyšné boli pripravené rozšírené podklady pre samoštúdium vrátane audiozáznamov, čo bolo v rámci Slovenska pri obdobne zameraných vzdelávacích kurzoch bezkonkurenčné.

Veríme, že tak zlá epidemiologická situácia sa už nezopakuje no ak by aj určité obdobie platil zákaz organizovania hromadných podujatí budeme toto obmedzenie riešiť prioritne posunutím termínov jednotlivých prednášok a až v krajnom prípade (keby posunutie termínov nebolo dostatočné, to by ale musel platiť ďalší lockdowm viac než štyri mesiace) opätovne samoštúdioum v doterajšej forme (podklady + audiozáznam). Z prezenčne konaných prednášok už audiozáznam vyhotovovaný nebude.

Dávame do Vašej pozornosti niektoré vybrané kurzy, ktoré by Vás mohli zaujať:


Divy sveta I.
Prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Kurz bude pútavou formou kombinovať informácie o starovekých divoch sveta a ich moderných obdobách. Poslucháči sa dozvedia zaujímavé informácie o rôznych predmetoch, ktoré v sebe aj dnes obsahujú odkaz antiky.

Prednášky sa konajú v párnu stredu 13:30 - 15:00.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 3


Tradičné rodinné zvykoslovie
Prednáša Mgr. Katarína Nádaská, PhD. Etnologička, kurátorka a literárna historička. Je autorkou a spoluautorkou viacerých monografií ako aj etnologických filmov. Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Odborne sa venuje výskumu ľudového divadla, osobnostiam slovenského divadla, náboženskej etnológii (ľudová religiozita, mariánsky kult a jeho prejavy, nová religiozita, rané náboženské formy a idey), etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu (dejiny ochrany pamiatok, základy muzeológie), dejinám kresťanstva na území Slovenska, judaizmu, regionálnym dejinám, praktickým kurátorským vedomostiam a zručnostiam v múzejníctve.

Kurz poskytne poslucháčom komplexný pohľad na tradície a zvyky súvisiace s rodinou v minulosti. Na prednáškach si budeme hĺbkovo analyzovať vznik, vývoj a súčasný stav pri jednotlivých zvykoch a obradoch tradičného rodinného zvykoslovia.

Prednášky sa konajú v nepárny piatok (s výnimkou 08.04.2022, kedy to je párny piatok) 15:00 - 16:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 0


Tréning pamäti I.
Prednáša Ing. Silvia Valovičová Počas svojho 15 ročného profesijného života pracovala ako ekonóm v medzinárodných aj národných spoločnostiach a niekoľko rokov strávila v neziskovom sektore. Zároveň sa od svojich šestnástich rokov venuje dobrovoľníckym aktivitám, ktoré ju v minulosti priviedli práve k tréningom pamäte. V rámci svojej spoločnosti organizuje tréningy pamäte pre seniorov aj širokú verejnosť.

Naša pamäť má úžasný potenciál v každom veku, ide len o to, ako ho čo najlepšie využiť. V priebehu kurzu sa naučíte techniky trénovania pamäti, vďaka ktorým si zapamätáte všetko čo chcete, alebo potrebujete od čísiel, tvárí, či vecí, už viac nebudete hľadať okuliare, kľúče, či nezabudnete PIN. Kurz je zameraný prakticky.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 11:55 - 13:25.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 0


Poľské reálie a pamiatky UNESCO I.
Prednáša JUDr. Jana Jánošová Študovala históriu na Filozofickej fakulte UK a právo na Paneurópskej Vysokej Škole. Vyše 16 rokov sa aktívne venuje cestovnému ruchu v rodinnej cestovnej kancelárii a pôsobí ako sprievodkyňa na poznávacích zájazdoch v rámci Slovenska a takmer celej Európy. Aktívne sa zapája do činnosti samosprávy ako poslankyňa Obecného zastupiteľstva a predseda Komisie pre kultúru, má na starosti vedenie obecnej knižnice, založila v obci materské centrum. Vo voľnom čase sa venuje rodine a literatúre.

V rámci tohto kurzu sa študenti postupne oboznamujú so základnými informáciami o Poľsku, dejinách krajiny, ale taktiež so reálnym životom jeho súčasných obyvateľov. Medzi hlavné témy patria mestá a pamiatky, ktoré sú zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pozornosť sa taktiež bude sústrediť na miesta a osobnosti, ktoré zohrali významnú úlohu v dejinách Poľska.

Prednášky sa konajú v párnu stredu 11:45 - 13:15.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 0


Dejiny Slovenska I.
Prednáša JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Dejiny Slovenska od praveku až po nástup komunizmu zhrnuté do štyroch cyklov po dvanásť prednášok. V tomto prvom ročníku budeme hovoriť o prvej etape dejín slovenského územia počnúc pravekom a prvými zachytenými zmienkami o ľudskom osídlení, cez rímske obdobie, Veľkú Moravu až po koniec prvej uhorskej vládnucej dynastie - Arpádovcov, v roku 1301.

Prednášky sa konajú v párnu stredu 17:00 - 18:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 3


Tréning pamäti II.
Prednáša Ing. Silvia Valovičová Počas svojho 15 ročného profesijného života pracovala ako ekonóm v medzinárodných aj národných spoločnostiach a niekoľko rokov strávila v neziskovom sektore. Zároveň sa od svojich šestnástich rokov venuje dobrovoľníckym aktivitám, ktoré ju v minulosti priviedli práve k tréningom pamäte. V rámci svojej spoločnosti organizuje tréningy pamäte pre seniorov aj širokú verejnosť.

Voľné pokračovanie I. ročníka. Naša pamäť má úžasný potenciál v každom veku, ide len o to, ako ho čo najlepšie využiť. V priebehu kurzu sa naučíte techniky trénovania pamäti, vďaka ktorým si zapamätáte všetko čo chcete, alebo potrebujete od čísiel, tvárí, či vecí, už viac nebudete hľadať okuliare, kľúče, či nezabudnete PIN. Kurz je zameraný prakticky.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 11:55 - 13:25.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 12


Európske hlavné mestá kultúry I.
Prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Počnúc rokom 1985 Európska únia určuje minimálne jedno mesto ležiace na jej území, ktoré sa na konkrétny kalendárny rok stane Európskym hlavným mestom kultúry. Idea prepožičiavania tohto titulu je zližovanie Európanov zvýraznením ich bohatej a rôznorodej kultúry a zvyšovaním povedomia o ich spoločnej kultúre a hodnotách. Titul dosiaľ držalo 60 európskych miest, väčšina z nich bude predmetom jednotlivých prednášok, na ktorých sa študenti oboznámia s históriou, tradíciami, stavbami a ďalšími aspektami kultúry daného mesta.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 08:30 - 10:00.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 9


Mozaika Slovenska
Prednáša kolektív v zložení: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | Mgr. Katarína Nádaská, PhD. | doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. | PhDr. Michal Bada, PhD. | PhDr. Tomáš Černák, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Kolektív prednášajúcich pre Vás pripraví sériu rôznorodých prednášok so zaujímavosťami o Slovensku, jeho histórii, tradíciách, významných osobnostiach či malebných pamiatkach. Témy určite oslovia každého, kto sa zaujíma o našu rodnú krajinu.

Prednášky sa konajú v párnu stredu 15:15 - 16:45.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 14


Pamiatky a krásy Rakúska I.
Prednáša JUDr. Jana Jánošová Študovala históriu na Filozofickej fakulte UK a právo na Paneurópskej Vysokej Škole. Vyše 16 rokov sa aktívne venuje cestovnému ruchu v rodinnej cestovnej kancelárii a pôsobí ako sprievodkyňa na poznávacích zájazdoch v rámci Slovenska a takmer celej Európy. Aktívne sa zapája do činnosti samosprávy ako poslankyňa Obecného zastupiteľstva a predseda Komisie pre kultúru, má na starosti vedenie obecnej knižnice, založila v obci materské centrum. Vo voľnom čase sa venuje rodine a literatúre.

Tento kurz študentov postupne oboznámi so základnými informáciami o Rakúsku, jeho dejinách, ktoré formovala najmä dynastia Habsburgovcov. Pozornosť sa bude sústrediť na významné lokality, ktoré zohrali dôležitú úlohu v dejinách Rakúska, taktiež na pamiatky a mestá, ktoré svojou jedinečnosťou a pôvabom zastávajú popredné miesta na zozname kultúrnych a prírodných krás Rakúska. Reálny život jeho súčasných obyvateľov dotvorí a priblíži komplexný pohľad na túto krajinu.

Prednášky sa konajú v párnu stredu 10:00 - 11:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 15


Dejiny a pamiatky Bratislavy I.
Prednáša Mgr. Bc. Juraj Kucharík Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako doktorand na Ústave pro klasickou archeologii na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Zároveň pracuje v SNM – Historickom múzeu, kde sa zameriava predovšetkým na múzejnú edukáciu a prezentáciu. Venuje sa dejinám a pamiatkam Bratislavy. Publikoval viacero odborných a populárnych článkov z bratislavských dejín. Knižne publikoval vo vydavateľstve Dajama, s ktorým spolupracoval aj na vydaní spoločenských, vedomostno-zábavných hier.

Kurz Dejiny a pamiatky Bratislavy predstavuje dejiny mesta od najstarších prehistorických dôb po súčasnosť. Cieľom kurzu je priblížiť poslucháčom politické a kultúrne dejiny Bratislavy, jej stavebné premeny, pamiatky a osobnosti.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok 15:15 - 16:45.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 7


Ľudský hlas v opere I.
Prednáša prof. Ing. Jozef Šima, DrSc. Emeritný profesor na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Pôvodným povolaním profesor anorganickej chémie na STU v Bratislave. Dlhoročný aktívny člen Klubu priateľov opery SND, 15 rokov jeho podpredseda. Autor príspevkov do Operaslovakia a Operaplus.

Každá téma bude pozostávať zo štyroch častí. Na začiatku témy sa účastníci oboznámia so základnými pojmami používanými v téme (rozsah hlasu, hlasové odbory, bel canto, verizmus...) a charakteristikami skladateľov. V ďalších dvoch, vzájomne sa prelínajúcich častiach, sa účastníci zoznámia s konkrétnymi dielami a ukážkami z diel vrátane výkladu k ukážkam. Vo výklade a ukážkach budú dominovať menej známe, ale krásne diela s cieľom rozšíriť poznanie účastníkov. Poslednou časťou bude diskusia vyučujúceho s účastníkmi o téme.

Prednášky sa konajú v nepárnu stredu 17:00 - 18:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 1


Dejiny Európy IV.
Prednáša JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Európa nie je najväčším svetovým kontinentom, no napriek tomu sa jej v určitom období podarilo ovládať celý svet a vďaka tomu výrazne ovplyvniť svetovú kultúru. Kurz rozdelených do piatich ročníkov sa venuje najvýznamnejším medzníkom európskych dejín, dôležitým panovníkom ako aj mocnostiam svojej doby. Tento štvrtý ročník je venovaný Európe ovplyvnenej Veľkou francúzskou revolúciou a následným 19. storočím, ktoré výrazne zasiahlo aj do dejín ďalších kontinentov.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 17:00 - 18:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 19


Pokračovanie prezenčnej výučby 30. júna a 1. júla

Aj v dňoch 30. júna a 1. júla môžeme pokračovať v prezenčných prednáškach vrátane posledných prednášok kurzov Pamiatky a krásy Rakúska a Poľské reálie a pamiatky UNESCO. Presné termíny zostávajúcich prednášok všetkých kurzov môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu v časti Zoznam kurzov. Všetky prednášky sa konajú v miestnosti č. 275.

Aj naďalej bude z prednášok vyhotovovaný audiozáznam pre tých, ktorí sa nezúčastnia prezenčných prednášok, alebo im jednoducho vyhovuje dištančná forma výučby.

Prednášky sa pri aktuálne platných opatreniach konajú pri dodržovaní opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR. Pri porušení týchto opatrení si vyhradzujeme právo odopretia vstupu študenta na prednášku:

- povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 alebo vyšším bez výdychového ventilu (použitie respirátora je možné nahradiť rúškom, šálom alebo šatkou v týždni keď sa Bratislava nachádza v stupni monitoring, alebo I. a II. stupeň ostražitosti podľa covid automatu),

- v prípade prejavenia príznakov akútneho respiračného ochorenia (horúčka, únava, malátnosť, upchatý nos, bolesti hrdla, bolesť hlavy, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti svalov, strata čuchu a chuti) opustiť priestory prednášok a kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,

- zákaz podávania rúk,

- zákaz konzumácie jedál a nápojov v prednáškovej miestnosti,

- povinnosť použiť dezinfekciu rúk pri vstupe do DK Ružinov,

- dodržiavať odstup 2 metre pri príchode a odchode z prednáškovej miestnosti,

- využiť celú kapacitu prednáškovej miestnosti (aj miesta v zadných radoch),

- vstupovať do prednáškovej miestnosti až potom, keď ju opustia študenti z predchádzajúcej skupiny,

- otázky na prednášajúceho adresovať iba zo svojho miesta, nepristupovať k prednášajúcemu priamo ku stolu.


Pokračovanie prezenčnej výučby 22. až 25. júna

Aj v dňoch 22. až 25. júna môžeme pokračovať v prezenčných prednáškach. Presné termíny zostávajúcich prednášok všetkých kurzov môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu v časti Zoznam kurzov. Všetky prednášky sa konajú v miestnosti č. 275.

Organizovanie hromadných podujatí je naviazané na aktuálnu epidemiologickú situáciu vyhodnocovanú pre každý týždeň a je preto možné, že ak by sa táto zhoršila opäť by začal platil zákaz. Prosíme preto aby ste aj naďalej sledovali našu webstránku aspoň 1x pred začatím nového týždňa, aby ste sa informovali či sa pre nasledujúci týždeň prednášky budú konať prezenčne, alebo dištančne.

Aj naďalej bude z prednášok vyhotovovaný audiozáznam pre tých, ktorí sa nezúčastnia prezenčných prednášok, alebo im jednoducho vyhovuje dištančná forma výučby.

Prednášky sa pri aktuálne platných opatreniach konajú pri dodržovaní opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR. Pri porušení týchto opatrení si vyhradzujeme právo odopretia vstupu študenta na prednášku:

- povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 alebo vyšším bez výdychového ventilu (použitie respirátora je možné nahradiť rúškom, šálom alebo šatkou v týždni keď sa Bratislava nachádza v stupni monitoring, alebo I. a II. stupeň ostražitosti podľa covid automatu),

- v prípade prejavenia príznakov akútneho respiračného ochorenia (horúčka, únava, malátnosť, upchatý nos, bolesti hrdla, bolesť hlavy, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti svalov, strata čuchu a chuti) opustiť priestory prednášok a kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,

- zákaz podávania rúk,

- zákaz konzumácie jedál a nápojov v prednáškovej miestnosti,

- povinnosť použiť dezinfekciu rúk pri vstupe do DK Ružinov,

- dodržiavať odstup 2 metre pri príchode a odchode z prednáškovej miestnosti,

- využiť celú kapacitu prednáškovej miestnosti (aj miesta v zadných radoch),

- vstupovať do prednáškovej miestnosti až potom, keď ju opustia študenti z predchádzajúcej skupiny,

- otázky na prednášajúceho adresovať iba zo svojho miesta, nepristupovať k prednášajúcemu priamo ku stolu.


Pokračovanie prezenčnej výučby 16. a 17. júna

Aj v dňoch 16. až 17. júna môžeme pokračovať v prezenčných prednáškach. Presné termíny zostávajúcich prednášok všetkých kurzov môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu v časti Zoznam kurzov. Všetky prednášky sa konajú v miestnosti č. 275.

Organizovanie hromadných podujatí je naviazané na aktuálnu epidemiologickú situáciu vyhodnocovanú pre každý týždeň a je preto možné, že ak by sa táto zhoršila opäť by začal platil zákaz. Prosíme preto aby ste aj naďalej sledovali našu webstránku aspoň 1x pred začatím nového týždňa, aby ste sa informovali či sa pre nasledujúci týždeň prednášky budú konať prezenčne, alebo dištančne.

Aj naďalej bude z prednášok vyhotovovaný audiozáznam pre tých, ktorí sa nezúčastnia prezenčných prednášok, alebo im jednoducho vyhovuje dištančná forma výučby.

Prednášky sa pri aktuálne platných opatreniach konajú pri dodržovaní opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR. Pri porušení týchto opatrení si vyhradzujeme právo odopretia vstupu študenta na prednášku:

- povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 alebo vyšším bez výdychového ventilu (použitie respirátora je možné nahradiť rúškom, šálom alebo šatkou v týždni keď sa Bratislava nachádza v stupni monitoring, alebo I. a II. stupeň ostražitosti podľa covid automatu),

- v prípade prejavenia príznakov akútneho respiračného ochorenia (horúčka, únava, malátnosť, upchatý nos, bolesti hrdla, bolesť hlavy, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti svalov, strata čuchu a chuti) opustiť priestory prednášok a kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,

- zákaz podávania rúk,

- zákaz konzumácie jedál a nápojov v prednáškovej miestnosti,

- povinnosť použiť dezinfekciu rúk pri vstupe do DK Ružinov,

- dodržiavať odstup 2 metre pri príchode a odchode z prednáškovej miestnosti,

- využiť celú kapacitu prednáškovej miestnosti (aj miesta v zadných radoch),

- vstupovať do prednáškovej miestnosti až potom, keď ju opustia študenti z predchádzajúcej skupiny,

- otázky na prednášajúceho adresovať iba zo svojho miesta, nepristupovať k prednášajúcemu priamo ku stolu.


Pokračovanie prezenčnej výučby 08. až 11. júna

Aj v dňoch 08. až 11. júna môžeme pokračovať v prezenčných prednáškach. Presné termíny zostávajúcich prednášok všetkých kurzov môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu v časti Zoznam kurzov. Všetky prednášky sa konajú v miestnosti č. 275.

Organizovanie hromadných podujatí je naviazané na aktuálnu epidemiologickú situáciu vyhodnocovanú pre každý týždeň a je preto možné, že ak by sa táto zhoršila opäť by začal platil zákaz. Prosíme preto aby ste aj naďalej sledovali našu webstránku aspoň 1x pred začatím nového týždňa, aby ste sa informovali či sa pre nasledujúci týždeň prednášky budú konať prezenčne, alebo dištančne.

Aj naďalej bude z prednášok vyhotovovaný audiozáznam pre tých, ktorí sa nezúčastnia prezenčných prednášok, alebo im jednoducho vyhovuje dištančná forma výučby.

Prednášky sa pri aktuálne platných opatreniach konajú pri dodržovaní opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR. Pri porušení týchto opatrení si vyhradzujeme právo odopretia vstupu študenta na prednášku:

- povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 alebo vyšším bez výdychového ventilu (použitie respirátora je možné nahradiť rúškom, šálom alebo šatkou v týždni keď sa Bratislava nachádza v stupni monitoring, alebo I. a II. stupeň ostražitosti podľa covid automatu),

- v prípade prejavenia príznakov akútneho respiračného ochorenia (horúčka, únava, malátnosť, upchatý nos, bolesti hrdla, bolesť hlavy, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti svalov, strata čuchu a chuti) opustiť priestory prednášok a kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,

- zákaz podávania rúk,

- zákaz konzumácie jedál a nápojov v prednáškovej miestnosti,

- povinnosť použiť dezinfekciu rúk pri vstupe do DK Ružinov,

- dodržiavať odstup 2 metre pri príchode a odchode z prednáškovej miestnosti,

- využiť celú kapacitu prednáškovej miestnosti (aj miesta v zadných radoch),

- vstupovať do prednáškovej miestnosti až potom, keď ju opustia študenti z predchádzajúcej skupiny,

- otázky na prednášajúceho adresovať iba zo svojho miesta, nepristupovať k prednášajúcemu priamo ku stolu.


Pokračovanie prezenčnej výučby 02. a 03. júna

Aj v dňoch 02. a 03. júna môžeme pokračovať v prezenčných prednáškach. Presné termíny zostávajúcich prednášok všetkých kurzov môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu v časti Zoznam kurzov.

Organizovanie hromadných podujatí je naviazané na aktuálnu epidemiologickú situáciu vyhodnocovanú pre každý týždeň a je preto možné, že ak by sa táto zhoršila opäť by začal platil zákaz. Prosíme preto aby ste aj naďalej sledovali našu webstránku aspoň 1x pred začatím nového týždňa, aby ste sa informovali či sa pre nasledujúci týždeň prednášky budú konať prezenčne, alebo dištančne.

Aj naďalej bude z prednášok vyhotovovaný audiozáznam pre tých, ktorí sa nezúčastnia prezenčných prednášok, alebo im jednoducho vyhovuje dištančná forma výučby.

Prednášky sa pri aktuálne platných opatreniach konajú pri dodržovaní opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR. Pri porušení týchto opatrení si vyhradzujeme právo odopretia vstupu študenta na prednášku:

- povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 alebo vyšším bez výdychového ventilu (použitie respirátora je možné nahradiť rúškom, šálom alebo šatkou v týždni keď sa Bratislava nachádza v stupni monitoring, alebo I. a II. stupeň ostražitosti podľa covid automatu),

- v prípade prejavenia príznakov akútneho respiračného ochorenia (horúčka, únava, malátnosť, upchatý nos, bolesti hrdla, bolesť hlavy, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti svalov, strata čuchu a chuti) opustiť priestory prednášok a kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,

- zákaz podávania rúk,

- zákaz konzumácie jedál a nápojov v prednáškovej miestnosti,

- povinnosť použiť dezinfekciu rúk pri vstupe do DK Ružinov,

- dodržiavať odstup 2 metre pri príchode a odchode z prednáškovej miestnosti,

- využiť celú kapacitu prednáškovej miestnosti (aj miesta v zadných radoch),

- vstupovať do prednáškovej miestnosti až potom, keď ju opustia študenti z predchádzajúcej skupiny,

- otázky na prednášajúceho adresovať iba zo svojho miesta, nepristupovať k prednášajúcemu priamo ku stolu.


Pokračovanie prezenčnej výučby 25. až 28. mája

Tešíme sa, že situácia sa naďalej zlepšuje a môžeme pokračovať v prezenčných prednáškach plánovaných na 25. až 28. mája v miestnosti č. 275 v Dome kultúry Ružinov s výnimkou kurzu Pamiatky a krásy Rakúska, ktorá sa bude konať v miestnosti Malá sála (na prízemí napravo od recepcie). Presné termíny zostávajúcich prednášok všetkých kurzov môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu v časti Zoznam kurzov.

Organizovanie hromadných podujatí je naviazané na aktuálnu epidemiologickú situáciu vyhodnocovanú pre každý týždeň a je preto možné, že ak by sa táto zhoršila opäť by začal platil zákaz. Prosíme preto aby ste aj naďalej sledovali našu webstránku aspoň 1x pred začatím nového týždňa, aby ste sa informovali či sa pre nasledujúci týždeň prednášky budú konať prezenčne, alebo dištančne.

Aj naďalej bude z prednášok vyhotovovaný audiozáznam pre tých, ktorí sa nezúčastnia prezenčných prednášok, alebo im jednoducho vyhovuje dištančná forma výučby.

Prednášky sa pri aktuálne platných opatreniach konajú pri dodržovaní opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR. Pri porušení týchto opatrení si vyhradzujeme právo odopretia vstupu študenta na prednášku:

- povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 alebo vyšším bez výdychového ventilu,

- v prípade prejavenia príznakov akútneho respiračného ochorenia (horúčka, únava, malátnosť, upchatý nos, bolesti hrdla, bolesť hlavy, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti svalov, strata čuchu a chuti) opustiť priestory prednášok a kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,

- zákaz podávania rúk,

- zákaz konzumácie jedál a nápojov v prednáškovej miestnosti,

- povinnosť použiť dezinfekciu rúk pri vstupe do DK Ružinov,

- dodržiavať odstup 2 metre pri príchode a odchode z prednáškovej miestnosti,

- využiť celú kapacitu prednáškovej miestnosti (aj miesta v zadných radoch),

- vstupovať do prednáškovej miestnosti až potom, keď ju opustia študenti z predchádzajúcej skupiny,

- otázky na prednášajúceho adresovať iba zo svojho miesta, nepristupovať k prednášajúcemu priamo ku stolu.


Obnovenie prezenčnej výučby 19. a 20. mája

S radosťou oznamujeme, že boli uvoľnené opatrenia pre hromadné podujatia, ktoré nám umožňujú obnoviť prezenčnú výučbu 19. a 20. mája 2021 (kurzy Reálie Talianska IV., Mozaika Slovenska, Dejiny a pamiatky Bratislavy I. a II.) v miestnosti č. 275 v Dome kultúry Ružinov. Presné termíny zostávajúcich prednášok všetkých kurzov môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu v časti Zoznam kurzov.

Organizovanie hromadných podujatí je naviazané na aktuálnu epidemiologickú situáciu vyhodnocovanú pre každý týždeň a je preto možné, že ak by sa táto zhoršila opäť by začal platil zákaz. Prosíme preto aby ste aj naďalej sledovali našu webstránku aspoň 1x pred začatím nového týždňa, aby ste sa informovali či sa pre nasledujúci týždeň prednášky budú konať prezenčne, alebo dištančne.

Aj naďalej bude z prednášok vyhotovovaný audiozáznam pre tých, ktorí sa nezúčastnia prezenčných prednášok, alebo im jednoducho vyhovuje dištančná forma výučby.

Prednášky sa pri aktuálne platných opatreniach konajú pri dodržovaní opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR. Pri porušení týchto opatrení si vyhradzujeme právo odopretia vstupu študenta na prednášku:

- povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 alebo vyšším bez výdychového ventilu,

- v prípade prejavenia príznakov akútneho respiračného ochorenia (horúčka, únava, malátnosť, upchatý nos, bolesti hrdla, bolesť hlavy, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti svalov, strata čuchu a chuti) opustiť priestory prednášok a kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,

- zákaz podávania rúk,

- zákaz konzumácie jedál a nápojov v prednáškovej miestnosti,

- povinnosť použiť dezinfekciu rúk pri vstupe do DK Ružinov,

- dodržiavať odstup 2 metre pri príchode a odchode z prednáškovej miestnosti,

- využiť celú kapacitu prednáškovej miestnosti (aj miesta v zadných radoch),

- vstupovať do prednáškovej miestnosti až potom, keď ju opustia študenti z predchádzajúcej skupiny,

- otázky na prednášajúceho adresovať iba zo svojho miesta, nepristupovať k prednášajúcemu priamo ku stolu.


Aktualizácia ku konaniu výučby - 2. májový týždeň 2021

Vzhľadom k pretrvávajúcemu zákazu pre vzdelávacie podujatia stále žial nemôžeme začať s prezenčnou výučbou a prednášky plánované na 11. a 14. mája sa uskutočnia dištančnou formou ako dosiaľ (zverejnenie podklady formou materiály + audiozáznam).

Netrpezlivo očakávamé uvoľnenie opatrení pre vzdelávacie podujatia a aktuálne plánovaný začiatok obnovenia prezenčnej výučby 19.05.2021, presné termíny môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu v časti Zoznam kurzov. Zverejnené termíny prednášok sú finálne a tak ako ako sme avizovali počas zápisu termíny boli posunuté s kompletným využitím mesiacov máj a jún, aby sa čo najviac prednášok podarilo uskutočniť prezenčnou formou.

Pre aktualizované informácie prosíme naďalej sledujte našu webstránku www.asapi.sk a ostante v zdraví, v priebehu mája sa už určite podarí zorganizovať aj prezenčné prednášky.

Academia Sapientia


Aktualizácia ku konaniu výučby - úvod mája 2021

Na naše veľké sklamanie boli pre prvý májový týždeň uvoľnené opatrenia len pre otvorenie krčiem, štadiónov či divadiel, nie však pre možnosť organizovania vzdelávacích podujatí. Umiestnenie vzdelania na posledné miesto záujmu je smutnou vizitkou priorít v spoločnosti. Vzhľadom k tomu žial ešte nemôžeme začať s prezenčnou výučbou a prednášky plánované na 05. a 06. mája (kurzy Reálie Talianska IV., Mozaika Slovenska a Dejiny a pamiatky Bratislavy I. a II.) sa uskutočnia dištančnou formou ako dosiaľ (zverejnenie podklady formou materiály + audiozáznam).

Veríme však, že v priebehu nasledujúceho týždňa konečne príde na rad aj uvoľnenie pre vzdelávacie podujatia a preto je aktuálne plánovaný začiatok obnovenia prezenčnej výučby 11.05.2021, presné termíny môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu v časti Zoznam kurzov. Zverejnené termíny prednášok sú finálne a tak ako ako sme avizovali počas zápisu termíny boli posunuté s kompletným využitím mesiacov máj a jún, aby sa čo najviac prednášok podarilo uskutočniť prezenčnou formou.

Pre aktualizované informácie prosíme naďalej sledujte našu webstránku www.asapi.sk a ostante v zdraví, v priebehu mája sa už určite podarí zorganizovať aj prezenčné prednášky.

Academia Sapientia


Aktualizácia ku konaniu výučby - zvyšok apríla 2021

Uvoľnenia opatrení platné od 19.04.2021 zatiaľ umožňujú organizovanie hromadných podujatí s maximálne 6 osobami, preto ešte nemôžeme v druhej polovici apríla obnoviť prezenčnú výučbu. V priebehu druhej polovice mesiaca tak zverejníme pre každý kurz podklady k jednej ďalšej prednáške formou materiály + audiozáznam (s výnimkou kurzov Tréning pamäti I., kde sa uskutoční jedna online prednáška k čomu budú rozposlané individuálne pokyny emailom a Taliančina pre mierne pokročilých kde výučba prebieha online ako doposiaľ).

Situácia sa neustále zlepšuje a je avizované periodické uvoľňovanie každé dva týždne preto veríme, že pri najbližšom uvoľnení pre mesiac máj už budú povolené aj hromadné podujatia pre viac osôb. S prihliadnutím na vyššie uvedené predpoklady je aktuálne plánovaný začiatok obnovenia prezenčnej výučby 05.05.2021, presné termíny môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu v časti Zoznam kurzov. Tak ako sme avizovali počas zápisu termíny konania prednášok sme posunuli s kompletným využitím mesiacov máj a jún, aby sa čo najviac prednášok podarilo uskutočniť prezenčnou formou.

Pre aktualizované informácie prosíme naďalej sledujte našu webstránku www.asapi.sk a ostante v zdraví, skončenie tejto škaredej doby sa blíži.

Academia Sapientia


Aktualizácia ku konaniu výučby - začiatok apríla 2021

Bohužial ani od 07.04.2021 nie je možné organizovať verejné podujatia a preto stalé nemôžeme obnoviť prezenčnú výučbu podľa posledného plánu. Situácia sa však priebežne zlepšuje a veríme, že obmedzenia nebudú trvať počas celého mesiaca apríl 2021, preto najprv v priebehu prvej polovice mesiaca zverejníme pre každý kurz podklady k jednej ďalšej prednáške formou materiály + audiozáznam (s výnimkou kurzov Tréning pamäti I., kde sa uskutoční jedna online prednáška k čomu budú rozposlané individuálne pokyny emailom a Taliančina pre mierne pokročilých kde výučba prebieha online ako doposiaľ) v očakávaní obnovenia prezenčnej výučby v druhej polovici mesiaca.

Ak aj nedôjde k osobitnému uvoľneniu opatrení tak podľa v súčasnosti platného tzv. "Covid automat" je možné organizovať hromadné podujatia v interiéroch s využitím 50% kapacity miest na sedenie v okresoch zaradených pod "Stupeň ostražitosti II." resp. "Okresný stupeň 2" (svetlo oranžová farba). Keďže počet nových prípadov a počet hospitalizácii postupne klesá dá sa takéto zlepšenie očakávať už v nabližších týždňoch. Stav Covid automatu platný pre nasledujúci týždeň môžete priebežne sledovať na webstránke korona.gov.sk a akonáhle sa v Covid automate okres Bratislava dostane na "Okresný stupeň 2" budeme môcť začať s prezenčnou výučbou, na splnenie vyžadovaných opatrení sme už v súčasnosti plne pripravení.

S prihliadnutím na vyššie uvedené predpoklady je aktuálne plánovaný začiatok obnovenia prezenčnej výučby 21.04.2021, presné termíny môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu v časti Zoznam kurzov. Tak ako sme avizovali počas zápisu termíny konania prednášok sme posunuli s kompletným využitím mesiacov máj a jún, aby sa čo najviac prednášok podarilo uskutočniť prezenčnou formou.

Pre aktualizované informácie prosíme naďalej sledujte našu webstránku www.asapi.sk a ostante v zdraví, skončenie tejto škaredej doby sa blíži.

Academia Sapientia


Aktualizácia ku konaniu výučby - marec 2021

Nakoľko ani od marca nebol zrušený zákaz organizovania verejných podujatí stalé nemôžeme obnoviť prezenčnú výučbu tak ako sme plánovali v mesiaci marec 2021. Opäť pre udržanie mozgových buniek v aktivite zverejníme v priebehu tohto mesiaca pre každý kurz podklady k jednej ďalšej prednáške formou materiály + audiozáznam (s výnimkou kurzov Tréning pamäti I., kde sa uskutoční jedna online prednáška k čomu budú rozposlané individuálne pokyny emailom a Taliančina pre mierne pokročilých kde výučba prebieha online ako doposiaľ).

Aktuálne plánovaný začiatok obnovenia prezenčnej výučby je 07.04.2021, presné termíny môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu v časti Zoznam kurzov.

Pre aktualizované informácie prosíme naďalej sledujte našu webstránku www.asapi.sk

Academia Sapientia


Plán konania prednášok v roku 2021

Vzhľadom na pretrvávajúci zákaz organizovania verejných podujatí stále nemôžeme vo februári 2021 obnoviť prezenčnú výučbu. Aby ste neboli príliš dlho bez štúdia v priebehu februára zverejníme pre každý kurz podklady k jednej ďalšej prednáške formou materiály + audiozáznam (s výnimkou kurzov Tréning pamäti I., kde sa uskutoční jedna online prednáška k čomu budú rozposlané individuálne pokyny emailom a Taliančina pre mierne pokročilých kde výučba prebieha online ako doposiaľ).

Plánovaný začiatok obnovenia prezenčnej výučby je 10.03.2021, presné termíny môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu v časti Zoznam kurzov.

Prosíme naďalej o sledovanie našej webstránky www.asapi.sk a prajeme všetkým pevné zdravie.

Academia Sapientia


Plán konania prednášok pred Vianocami 2020

AKTUALIZÁCIA 30.11.2020: Ani do dnešného dňa nedošlo k zrušeniu zákazu organizovania verejných podujatí a preto v zmysle vopred avizovanej informácie sa už do Vianoc 2020 neuskutočnia prezenčné prednášky. Pre každý kurz budú zverejnené podklady k jednej ďalšej prednáške formou materiály + audiozáznam a s prezenčnou výučbou naplno začneme v januári 2021 (výnimka platí pre kurz Tréning pamäti I. kde sa uskutoční online prednáška 03.12.2020 a kurz Taliančina pre mierne pokročilých kde výučba prebieha online.

Nakoľko zákaz organizovania verejných podujatí stále nebol zrušený nemôžu sa uskutočniť prednášky plánované na dni 25. a 26. novembra 2020. Plán konania prednášok pred Vianocami 2020 je aktuálne taký, že ak do 30.11.2020 bude zrušený zákaz organizovania verejných podujatí uskutoční sa pre každý kurz jedna prezenčná prednáška v dňoch 1. až 4. december (nepárny týždeň) a v dňoch 9. a 10. decembra (párny týždeň). Ak nedôjde k zrušeniu zákazu, zverejníme pre každý kurz podklady k jednej prednáške formou materiály + audiozáznam, aby ste naďalej mohli udržovať svoje mozgové bunky v aktivite štúdiom doma počas vianočných sviatkov (s výnimkou kurzov Tréning pamäti I., kde sa uskutoční jedna online prednáška k by boli rozposlané špeciálne pokyny a Taliančina pre mierne pokročilých kde výučba prebieha online).

Veríme, že ak sa nebudeme môcť osobne stretnúť už pred Vianocami tak situácia sa zlepší aj vďaka očakávanému príchodu vakcíny na prelome rokov a v januári 2021 už bude možné v plnom rozsahu obnoviť prezenčnú výučbu.

Prosíme všetkých o sledovanie našej webstránky www.asapi.sk aj vzhľadom na informáciu uvedenú vyššie ohľadom konania prednášok po 30.11.2020.

Academia Sapientia


Posun plánovaného obnovenia výučby

Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie a zákazu organizovania verejných podujatí nebudeme môcť obnoviť prezenčnú výučbu od 11. novembra 2020 ako bolo pôvodne avizované. Nový dátum predpokladaného začiatku prezenčnej výúčby preto posúvame na 25. november 2020 (pre kurzy v párnu stredu, kurzy ďalších dní následne), presný rozpis plánovaných termínov prednášok sa nachádza v informačnom liste každého kurzu v časti Zoznam kurzov.

V súvislosti s týmto posunom a dlhou dobou bez výučby sme sa rozhodli v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov kedy sa mala obnoviť výučba (11. až 20. november) zverejniť pre každý kurz podklady k jednej prednáške formou materiály + audiozáznam, aby ste mohli udržovať svoje mozgové bunky v aktivite štúdiom doma (s výnimkou kurzov Tréning pamäti I., kde sa jedna prednáška konala online a Taliančina pre mierne pokročilých kde výučba prebieha online).

Ak sa situácia nezlepší ani do konca novembra a nebude možné pred Vianocami uskutočniť žiadnu prednášku prezenčnou formou zverejníme podobne začiatkom decembra pre každý kurz podklady k ešte jednej ďalšej prednáške a zvyšné témy prednášok ostanú na uskutočnenie v priebehu prvého polrok 2021 veríme v plne prezenčnej podobe.

Sledujte prosím aj naďalej našu webstránku www.asapi.sk pre nové informácie.

Academia Sapientia


Prerušenie výučby od 13.10.2020

Nakoľko slovenská vláda rozhodla s účinnosťou od 13. októbra 2020 o zákaze zhromažďovania sa viac než šiestich osôb musíme až do odvolania tohto zákazu prerušiť prezenčnú výučbu. Prednášky plánované na termíny od 13.10.2020 sa až do odvolania nebudú konať. Tak ako sme vopred sľúbili tento výpadok sa budeme pokúšať nahradiť konaním prednášok v náhradných termínoch.

Plánovaný opätovný začiatok prezenčnej výučby za predpokladu, že to opatrenia v danom čase budú povoľovať je 11. november 2020 (pre kurzy v párnu stredu, kurzy ďalších dní následne). Presný rozpis plánovaných termínov prednášok nájdete v informačnom liste každého kurzu ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov.

Ďakujeme všetkým študentnom ako aj prednášajúcim za ohľaduplnosť a pochopenie pri dodržiavaní prijatách opatrení počas prvých prednášok.

Ďalej prosím sledujte našu webstránku pre aktualizácie, nakoľko vývoj situácie nezáleží od nás.


Opatrenia proti šíreniu Covid-19

Ak sa pre nariadenia úradov verejného zdravotníctva nebude môcť časť prednášok konať v pôvodnom termíne najprv budú stanovené náhradné termíny konania prednášok. Až ak by tento presun nepostačoval, pristúpime k nahradeniu prednášok samoštúdiom.

Pre prednášky v Academia Sapientia sme v záujme ochrany pred šírením Covid-19 prijali opatrenia pre zabezpečenie ochrany všetkých študentov. Pri porušení týchto opatrení si vyhradzujeme právo odopretia vstupu študenta na prednášku:

- POVINNÉ PREKRYTIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST VRÁTANE NOSA rúškom alebo iným vhodným prostriedkom

- ZÁKAZ VSTUPU OSOBÁM S PRÍZNAKMI RESPIRAČNÉHO OCHORENIA, tými sú horúčka, únava, malátnosť, upchatý nos, bolesti hrdla, bolesť hlavy, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti svalov, strata čuchu a chuti

- ZÁKAZ VSTUPU OSOBÁM, KTORÉ ZA UPLYNULÝCH 14 DNÍ CESTOVALI MIMO ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY alebo sa takejto cesty zúčastnil člen ich domácnosti

- ZÁKAZ PODÁVANIA RÚK

- ZÁKAZ KONZUMÁCIE JEDÁL A NÁPOJOV v prednáškových miestnostiach

- POVINNOSŤ POUŽIŤ DEZINFEKCIU rúk pri vstupe do DK Ružinov

- DODRŽIAVAŤ ODSTUP na chodbách a v prednáškových miestnostiach, využiť celú kapacitu miestnosti (aj miesta v zadných radoch),

- vstupovať do prednáškovej miestnosti až potom, keď ju opustia študenti z predchádzajúcej skupiny

- otázky na prednášajúceho adresovať iba zo svojho miesta, nepristupovať k prednášajúcemu priamo ku stolu

Opatrenia náš všetkých obmedzujú, ale zároveň prispievajú k našej bezpečnosti, bez ich prijatia by sa prednášky nemohli konať. Ak sa niektorej prednášky pre opatrenia nemôžete alebo dobrovoľne nechcete zúčastniť pripravili sme rozšírené možnosti študijných materiálov na domáce štúdium vrátane audiozáznamov vykonaných prednášok.

Nakoľko situácia sa neustále vyvíja, sledujte prosím preto pravidelne (aspoň v deň pred prednáškou) našu webstránku pre možné zmeny v uvedených opatreniach.


Začiatok akademického roku 2020/2021

Zápis do kurzov akademického roku 2020/2021 bude možné vykonať aj elektronicky bez potreby osobne sa zúčastniť zápisu dňa 16.09.2020. Všetci študenti, ktorí uhradia školné podľa zasielanej zálohovej faktúry emailom obdržia presné pokyny v najbližšich dňoch. Kto má záujem osobne sa informovať o niektorých kurzoch alebo prehliadnuť si miesto konania prednášok bude vítaný vo vopred avizovanom čase zápisu 16.09.2020 od 9:00 do 12:00 v DK Ružinov, miestnosť číslo 275.

Výučba sa začne podľa plánu s dátumami prednášok uvedených v popise každého kurzu s dodržiavaním opatrení určených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Vzhľadom na ich priebežný vývoj zverejníme aktuálne opatrenia 15.09.2020 a budeme ich podľa potreby aktualizovať.

Zároveň informujeme, že pri prevažnej väčšine kurzov rozšírime zverejňované písomné materiály (sylaby a prezentácie) aj o audiozáznam vykonaných prednášok, aby si študenti, ktorí sa nezúčastnia niektorých prednášok mohli tieto vypočuť doma. Audiozáznamy bude možné stiahnuť kedykoľvek neskôr, nebude potrebné byť online presne v čase konania danej prednášky.

Veríme, že úspešne absolvujeme nový akademický rok a napriek pretrvávajúcim komplikáciám spojeným s pandémiou sa nebudeme musieť zriecť získavania nových poznatkov, ktoré náš všetkých napĺňajú.


Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 22.03.2017.

Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 06.03.2014.

Academia Sapientia © 2013 - 2021 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené