Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Vitajte na stránkach Academia Sapientia
Sme nezávislá inštitúcia, organizujúca rôzne vzdelávacie kurzy.

Prihlasovanie na kurzy akademického roku 2022/2023

Oznamujeme všetkým študentom a záujemcom, že sme spustili prihlasovanie na kurzy nového akademického roku 2022/2023. Napriek obmedzeniam spôsobeným pandémiou covid19 sa v uplynulom ročníku len dve prednášky konali dištančnou formou takže všetko nasvedčuje tomu, že akademický rok 2022/2023 bude už prebiehať v normálnom režime s prezenčnými prednáškami doplnenými o možnosť zúčastniť sa exkurzií.

Na kurz o ktorý máte záujem je možné sa prihlásiť v informačnom liste jednotlivého kurzu ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov alebo pri niektorých kurzoch priamo na tomto mieste (nižšie). V informačnom liste kurzu sa dozviete aj podrobnosti o konkrétnych témach a dátumoch konania prednášok a spôsobe prihlásenia sa. Každý kurz sa koná v samostatný čas a nekryje sa s iným.

Dúfame, že sme si Vašu spokojnosť získali aj realizáciou uplynulého akademického roku, kedy sme napriek rôznym zákazom organizovať hromadné podujatia zvládli harmonogram prednášok upraviť tak, že 10 prednášok sa mohlo uskutočniť prezenčnou formou, ktorou budeme pokračovať nerušene v nasledujúcom ročníku. Ak ste mali v štúdiu prestávku z dôvodu obáv pred pandémiou môžete sa prihlásiť do prebiehajúcich vyšších ročníkov kurzov a ďalej pokračovať.

Dávame do Vašej pozornosti niektoré vybrané kurzy, ktoré by Vás mohli zaujať:


Mytológia a náboženské systémy Európy
Prednáša Mgr. Katarína Nádaská, PhD. Etnologička, kurátorka a literárna historička. Je autorkou a spoluautorkou viacerých monografií ako aj etnologických filmov. Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Odborne sa venuje výskumu ľudového divadla, osobnostiam slovenského divadla, náboženskej etnológii (ľudová religiozita, mariánsky kult a jeho prejavy, nová religiozita, rané náboženské formy a idey), etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu (dejiny ochrany pamiatok, základy muzeológie), dejinám kresťanstva na území Slovenska, judaizmu, regionálnym dejinám, praktickým kurátorským vedomostiam a zručnostiam v múzejníctve.

V prvej polovici kurzu sa študenti dozvedia informácie o raných náboženských smeroch, polyteizme starých Slovanov, kresťanskom monoteizme, vývoji mariánskeho kultu na Slovensku a o základných liturgických úkonoch a obradoch v kresťanstve. V druhej polovici kurzu budú prednášané informácie o tradičných a netradičných náboženstvách v Európe.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok 17:00 - 18:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 10


Pamiatky Slovenska I.
Prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Kurz je zameraný na objavovanie zaujímavostí našej rodnej krajiny. Študenti budú oboznámení so slovenskými pamiatkami v podobe významných stavieb, prírodných krás, jednotlivých regiónov Slovenska, ale aj so slovenskými zvykmi či tradíciami.

Prednášky sa konajú v nepárnu stredu 09:00 - 10:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 19


Dejiny Slovenska I.
Prednáša JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Dejiny Slovenska od praveku až po nástup komunizmu zhrnuté do štyroch cyklov po dvanásť prednášok. V tomto prvom ročníku budeme hovoriť o prvej etape dejín slovenského územia počnúc pravekom a prvými zachytenými zmienkami o ľudskom osídlení, cez rímske obdobie, Veľkú Moravu až po koniec prvej uhorskej vládnucej dynastie - Arpádovcov, v roku 1301.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 11:55 - 13:25.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 12


Európske hlavné mestá kultúry II.
Prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Počnúc rokom 1985 Európska únia určuje minimálne jedno mesto ležiace na jej území, ktoré sa na konkrétny kalendárny rok stane Európskym hlavným mestom kultúry. Idea prepožičiavania tohto titulu je zližovanie Európanov zvýraznením ich bohatej a rôznorodej kultúry a zvyšovaním povedomia o ich spoločnej kultúre a hodnotách. Titul dosiaľ držalo 60 európskych miest, väčšina z nich bude predmetom jednotlivých prednášok, na ktorých sa študenti oboznámia s históriou, tradíciami, stavbami a ďalšími aspektami kultúry daného mesta.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 08:30 - 10:00.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 37


Dejiny a pamiatky Bratislavy I.
Prednáša Mgr. Bc. Juraj Kucharík Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako doktorand na Ústave pro klasickou archeologii na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Zároveň pracuje v SNM – Historickom múzeu, kde sa zameriava predovšetkým na múzejnú edukáciu a prezentáciu. Venuje sa dejinám a pamiatkam Bratislavy. Publikoval viacero odborných a populárnych článkov z bratislavských dejín. Knižne publikoval vo vydavateľstve Dajama, s ktorým spolupracoval aj na vydaní spoločenských, vedomostno-zábavných hier.

Kurz Dejiny a pamiatky Bratislavy predstavuje dejiny mesta od najstarších prehistorických dôb po súčasnosť. Cieľom kurzu je priblížiť poslucháčom politické a kultúrne dejiny Bratislavy, jej stavebné premeny, pamiatky a osobnosti.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok 16:30 - 18:00.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 24


Dejiny Európy 20. storočia
Prednáša JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Európa nie je najväčším svetovým kontinentom, no napriek tomu sa jej v určitom období podarilo ovládať celý svet a vďaka tomu výrazne ovplyvniť svetovú kultúru. Kurz rozdelených do piatich ročníkov sa venuje najvýznamnejším medzníkom európskych dejín, dôležitým panovníkom ako aj mocnostiam svojej doby. Tento piaty ročník je venovaný 20. storočiu, v ktorom Európu najvýraznejšie ovplyvnili dva veľké vojnové konflikty kompletne meniace pomer síl nielen v Európe, ale aj vo svete.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 17:00 - 18:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 14


Zrušenie podmienok účasti na prednáškach
V prezenčných prednáškach pokračujeme aj v týždni od 25.04.2022, všetky termíny zvyšných prednášok môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu, ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov.

Po uvoľnení opatrení Úradom verejného zdravotníctva SR v predošlom týždni sme aj my mohli zrušiť podmienky účasti na našich prednáškach a na týchto už teda (okrem iného) nemusíte používať rúška ani respirátor.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia bez akýchkoľvek obmedzení.

Academia Sapientia


Obnovenie prezenčnej výučby od 15. marca 2022
S radosťou oznamujeme, že od 15. marca dochádza k obnoveniu prezenčnej výučby. Prednášok sa môžu zúčastniť všetky osoby bez ohľadu na očkovanie, prekonanie alebo testovanie na COVID-19.

Prednášky sa budú konať v štandardných časoch v miestnosti č. 275 s týmito výnimkami:
- prednášky kurzov Pamiatky a krásy Rakúska I., Pamiatky a krásy Rakúska II. a Poľské reálie a pamiatky UNESCO II. sa budú konať v miestnosti č. 214,
- najbližšia prednáška kurzu Dejiny a pamiatky Bratislavy sa bude mimoriadne konať v nepárny štvrtok 17.03.2022 a v čase 17:00 - 18:30.
Odporúčame si pozrieť aktualizované termíny pre jednotlivé kurzy, ktoré môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu, ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov.

Na prednáškach je potrebné aj naďalej dodržiavať opatrenia stanovené Úradom verejného zdravotníctva SR. Pri porušení týchto opatrení si vyhradzujeme právo odopretia vstupu študenta na prednášku. Aktuálne opatrenia sú nasledovné:
- povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom,
- po príchode do prednáškovej miestnosti je nutné zaujať miesto na sedenie, ktoré nebude študent opúšťať počas celej prednášky,
- v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii,
- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné opustiť prednášku a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,
- zákaz podávania rúk,
- rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,
- zákaz konzumácie jedál a nápojov v prednáškovej miestnosti,
- povinnosť použiť dezinfekciu rúk pri vstupe do DK Ružinov,
- dodržiavať odstup 2 metre pri príchode a odchode z prednáškovej miestnosti,
- vstupovať do prednáškovej miestnosti až potom, keď ju opustia študenti z predchádzajúcej skupiny,
- otázky na prednášajúceho adresovať iba zo svojho miesta, nepristupovať k prednášajúcemu priamo ku stolu.

Prosím sledujte priebežne ďalej našu webstránku. Prajeme pevné zdravie a tešíme sa na opätovné osobné stretnutia.

Academia Sapientia


Informácia k prednáškam plánovaným na február
Z dôvodu vrcholiacej omikron vlny a rekordných počtov nakazených považujeme za rizikové uskutočniť vo februári prednášky prezenčnou formou a preto začiatok prezenčnej výučby musíme presunúť na mesiac marec kedy by už podľa najnovších prognóz mala byť pandémia za nami. Predbežný dátum obnovenia prezenčnej výučby je stanovený na 15. marca, ale všetky termíny ešte potvrdíme.

Nechceme Vás pridlhú dobu ponechať bez štúdia a preto zverejníme pre každý kurz (s výnimkou kurzu Tréning pamäti II. kde informácie obdržíte osobitne emailom) materiály jednej prednášky (podklady + audionahrávka), materiály budú dostupné vo Vašich užívateľských profiloch v termínoch pôvodne avizovaných prednášok. Aktualizované termíny pre jednotlivé kurzy môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu, ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov.

Prosím sledujte priebežne našu webstránku pre aktuálne informácie a ohlásenie presného dátumu začiatku prezenčných prednášok. Prajeme pevné zdravie a tešíme sa na opätovné osobné stretnutia v marci 2022.

Academia Sapientia


Informácia k plánovaným decembrovým prednáškam
Nakoľko v priebehu novembra nedošlo k zlepšeniu pandemickej situácie nemôžeme prezenčne uskutočniť prednášky plánované na december podľa predošlého oznamu.

Aby ste však mohli zamestnať svoje mozgové bunky aj počas dlhých zimných večerov a neodvykli si od vzdelávania rozhodli sme sa zverejniť pre každý kurz (s výnimkou kurzu Tréning pamäti II. kde informácie obdržíte emailom) materiály jednej prednášky (podklady + audionahrávka), materiály budú dostupné vo Vašich užívateľských profiloch od nasledujúceho týždňa.

Najbližšie prednášky sú naplánované na 3. týždeň februára 2022, podrobnosti o jednotlivých termínoch môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu, ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov.

Prosím sledujte priebežne našu webstránku pre aktuálne informácie, ktoré zverejníme ak by bol nutný ďalší posun termínov alebo iná zmena. Prajeme pevné zdravie a tešíme sa na opätovné stretnutia v roku 2022.

Academia Sapientia


Informácia o dočasnom prerušení prezenčnej výučby
Vzhľadom na zaradenie Bratislavy do I. stupňa ohrozenia (červená) covid-automatu pre týždeň od 08.11.2021 ako aj rekordne stúpajúceho počtu nakazených prerušujeme po zvyšok novembra prezenčnú výučbu Academia Sapientia.

Tak ako bolo prisľúbené zatiaľ nepristupujeme k dištančnej forme výučby, ale prednášky plánované na zvyšok novembra boli presunuté na náhradné termíny v roku 2022. Podrobnosti o termínoch jednotlivých prednášok môžete nájsť v informačnom liste každého kurzu, ku ktorému sa dostane v časti Zoznam kurzov.

Ak sa situácia zlepší v druhom decembrovom týždni (06.-09.12.2021) uskutočníme pre každý kurz jednu prezenčnú prednášku tak ako bolo pôvodne plánované, prosím sledujte priebežne našu webstránku pre aktuálne informácie. Dovtedy prajeme pevné zdravie a veríme v čo najskoršie opätovné stretnutia.

Academia Sapientia 05.11.2021


Pravidlá účasti na prednáškach Academia Sapientia
Prednášky Academia Sapientia sa môžu konať len pri dodržovaní opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR. Pri porušení týchto opatrení si vyhradzujeme právo odopretia vstupu študenta na prednášku.

Prednášok sa môžu zúčastniť len osoby v režime OTP:
t.j. osoba očkovaná, testovaná alebo ktorá prekonala ochorenie COVID-19
, za takú sa považuje:
1. osoba plne očkovaná, za plne očkovanú osobu sa považuje:
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
d) osoba do 12 rokov veku,

2. osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo

3. osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Počas účasti na prednáške je nevyhnutné dodržiavať nasledovné opatrenia:
- povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 alebo vyšším bez výdychového ventilu; použitie respirátora je možné nahradiť rúškom, šálom alebo šatkou v týždni keď sa Bratislava nachádza v stupni Monitoring alebo v stupni Ostražitosť podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (COVID-19) – tzv. „COVID AUTOMAT“,

- v prípade prejavenia príznakov akútneho respiračného ochorenia (horúčka, únava, malátnosť, upchatý nos, bolesti hrdla, bolesť hlavy, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti svalov, strata čuchu a chuti atď.) opustiť priestory prednášok, zostať v domácej izolácii a kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,

- zákaz podávania rúk,

- zákaz konzumácie jedál a nápojov v prednáškovej miestnosti,

- povinnosť použiť dezinfekciu rúk pri vstupe do DK Ružinov,

- dodržiavať odstup 2 metre pri príchode a odchode z prednáškovej miestnosti,

- vstupovať do prednáškovej miestnosti až potom, keď ju opustia študenti z predchádzajúcej skupiny,

- otázky na prednášajúceho adresovať iba zo svojho miesta, nepristupovať k prednášajúcemu priamo ku stolu.

Nakoľko situácia sa neustále vyvíja, sledujte prosím preto pravidelne (aspoň v deň pred prednáškou) našu webstránku www.asapi.sk pre možné zmeny v uvedených opatreniach. Ak sa pre aktuálny stupeň COVID AUTOMAT-u pre Bratislavu nebude môcť časť prednášok konať v pôvodnom termíne najprv budú stanovené náhradné termíny konania prednášok. Až ak by tento presun nepostačoval, pristúpime k nahradeniu prednášok samoštúdiom.


Začiatok akademického roku 2021/2022
Tak ako sme pôvodne avizovali zápis pre akademický rok 2021/2022 sa bude konať 20. septembra 2021 od 9:00 do 12:00 v DK Ružinov, miestnosť č. 275. Pre študentov, ktorí uhradili školné do 14.09.2021 s použitím prideleného variabilného symbolu zo zálohovej faktúry nie je osobná účasť na zápise nutná a vyplnenú prihlášlu postačuje priniesť na prvú prednášku kurzu. Kto má záujem osobne sa informovať o niektorých kurzoch alebo prehliadnuť si miesto konania prednášok bude vítaný.

Výučba sa začne podľa plánu s dátumami prednášok uvedených v popise každého kurzu s dodržiavaním opatrení určených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Vzhľadom na ich priebežný vývoj zverejníme aktuálne opatrenia 20.09.2021 a budeme ich podľa potreby aktualizovať.

Veríme, že úspešne absolvujeme nový akademický rok a napriek pretrvávajúcim komplikáciám spojeným s pandémiou sa nebudeme musieť zriecť získavania nových poznatkov, ktoré náš všetkých napĺňajú.


Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 22.03.2017.

Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 06.03.2014.

Academia Sapientia © 2013 - 2022 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené