Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Vitajte na stránkach Academia Sapientia
Sme nezávislá inštitúcia, organizujúca rôzne vzdelávacie kurzy.

Letný semester Academia Sapientia 2022/2023
Letný semester Academia Sapientia 2022/2023 začína vo februári 2023 v pôvodne aviovaných dátumoch prednášok - pri kurze Dejiny a pamiatky Bratislavy I. dňa 09. februára a pri ostatných kurzoch v dňoch 14., 15. resp. 16. februára s ďaľšími prednáškami vždy po dvoch týždňoch.

Dovoľujeme si si zároveň informovať:
- všetky prednášky kurzu Mytológia a náboženské systémy Európy sa budú v letnom semestri konať v miestnosti č. 214,
- prednáška kurzu Dejiny a pamiatky Bratislavy I. plánovaná na 23.03.2023 (štvrtok) sa z dôvodu uzatvorenia DK Ružinov v daný deň pre súkromné podujatie uskutoční v náhradnom termíne 21.03.2023 (utorok) v čase 16:30 - 18:00.

Tešíme sa na stretnutia s Vami v letnom semestri.

Academia Sapientia


PF 2023
Academia Sapientia ďakuje všetkým svojim študentom za prejavený záujem v roku 2022, praje im veselú oslavu Silvestra a najmä úspešný Nový rok 2023, v ktorom Vás opäť radi privítame na zaujímavých prednáškach a nových kurzoch.

Prihlasovanie na kurzy a začiatok nového akademického roku 2022/2023
Zápis pre akademický rok 2022/2023 sa konal 20. septembra 2022, ale na kurzy o ktoré máte záujem a nie sú plné sa stále môžete prihlásiť v informačnom liste jednotlivého kurzu ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov alebo pri niektorých kurzoch priamo na tomto mieste (nižšie). V informačnom liste kurzu sa dozviete aj podrobnosti o konkrétnych témach a dátumoch konania prednášok. Pokyny k zápisu do daného kurzu Vám zašleme obratom emailom. Každý kurz sa koná v samostatný čas a nekryje sa s iným.

Dávame do Vašej pozornosti niektoré vybrané kurzy, ktoré by Vás mohli zaujať:


Mytológia a náboženské systémy Európy
Prednáša Mgr. Katarína Nádaská, PhD. Etnologička, kurátorka a literárna historička. Je autorkou a spoluautorkou viacerých monografií ako aj etnologických filmov. Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Odborne sa venuje výskumu ľudového divadla, osobnostiam slovenského divadla, náboženskej etnológii (ľudová religiozita, mariánsky kult a jeho prejavy, nová religiozita, rané náboženské formy a idey), etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu (dejiny ochrany pamiatok, základy muzeológie), dejinám kresťanstva na území Slovenska, judaizmu, regionálnym dejinám, praktickým kurátorským vedomostiam a zručnostiam v múzejníctve.

V prvej polovici kurzu sa študenti dozvedia informácie o raných náboženských smeroch, polyteizme starých Slovanov, kresťanskom monoteizme, vývoji mariánskeho kultu na Slovensku a o základných liturgických úkonoch a obradoch v kresťanstve. V druhej polovici kurzu budú prednášané informácie o tradičných a netradičných náboženstvách v Európe.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok 17:00 - 18:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Pamiatky Slovenska I.
Prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Kurz je zameraný na objavovanie zaujímavostí našej rodnej krajiny. Študenti budú oboznámení so slovenskými pamiatkami v podobe významných stavieb, prírodných krás, jednotlivých regiónov Slovenska, ale aj so slovenskými zvykmi či tradíciami.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 09:00 - 10:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Dejiny Slovenska I.
Prednáša JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Dejiny Slovenska od praveku až po nástup komunizmu zhrnuté do štyroch cyklov po dvanásť prednášok. V tomto prvom ročníku budeme hovoriť o prvej etape dejín slovenského územia počnúc pravekom a prvými zachytenými zmienkami o ľudskom osídlení, cez rímske obdobie, Veľkú Moravu až po koniec prvej uhorskej vládnucej dynastie - Arpádovcov, v roku 1301.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 11:55 - 13:25.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Dejiny a pamiatky Bratislavy I.
Prednáša Mgr. Bc. Juraj Kucharík Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako doktorand na Ústave pro klasickou archeologii na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Zároveň pracuje v SNM – Historickom múzeu, kde sa zameriava predovšetkým na múzejnú edukáciu a prezentáciu. Venuje sa dejinám a pamiatkam Bratislavy. Publikoval viacero odborných a populárnych článkov z bratislavských dejín. Knižne publikoval vo vydavateľstve Dajama, s ktorým spolupracoval aj na vydaní spoločenských, vedomostno-zábavných hier.

Kurz Dejiny a pamiatky Bratislavy predstavuje dejiny mesta od najstarších prehistorických dôb po súčasnosť. Cieľom kurzu je priblížiť poslucháčom politické a kultúrne dejiny Bratislavy, jej stavebné premeny, pamiatky a osobnosti.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok (okrem 21.03.2023 - vtedy v utorok) 16:30 - 18:00.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Dejiny Európy 20. storočia
Prednáša JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Európa nie je najväčším svetovým kontinentom, no napriek tomu sa jej v určitom období podarilo ovládať celý svet a vďaka tomu výrazne ovplyvniť svetovú kultúru. Kurz rozdelených do piatich ročníkov sa venuje najvýznamnejším medzníkom európskych dejín, dôležitým panovníkom ako aj mocnostiam svojej doby. Tento piaty ročník je venovaný 20. storočiu, v ktorom Európu najvýraznejšie ovplyvnili dva veľké vojnové konflikty kompletne meniace pomer síl nielen v Európe, ale aj vo svete.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 17:00 - 18:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Reálie Talianska V.
Prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Obľúbený kurz o Taliansku a všetkým s ňom súvisiacim. Od histórie, cez nespočetné množstvo talianskych pamiatok, talianske umenie s výrazným vplyvom na celú eruópsku kultúru až po niektoré každodenné zvyklosti bežných Talianov.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 13:30 - 15:00.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 22.03.2017.

Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 06.03.2014.

Academia Sapientia © 2013 - 2022 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené