Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Vitajte na stránkach Academia Sapientia
Sme nezávislá inštitúcia, organizujúca rôzne vzdelávacie kurzy.

Prihlasovanie na kurzy akademického roku 2020/2021

S radosťou oznamujeme všetkým záujemcom, že napriek komplikáciám spôsobeným aktuálnou situáciou bolo prihlasovanie na kurzy akademického roku 2020/2021 spustené. Na kurz o ktorý máte záujem je možné sa prihlásiť v informačnom liste jednotlivého kurzu ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov alebo pri niektorých kurzoch priamo na tomto mieste (nižšie). V informačnom liste kurzu sa dozviete aj podrobnosti o konkrétnych témach a dátumoch konania prednášok a spôsobe prihlásenia sa. S výnimkou kurzu Taliančina pre mierne pokročilých sa každý kurz koná v samostatný čas a nekryje sa s iným.

Dávame do Vašej pozornosti niektoré vybrané kurzy, ktoré by Vás mohli zaujať:


Historické a etnologické rozpravy o dejinách a kultúre Slovenska
Prednáša Mgr. Katarína Nádaská, PhD. Etnologička, kurátorka a literárna historička. Je autorkou a spoluautorkou viacerých monografií ako aj etnologických filmov. Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Odborne sa venuje výskumu ľudového divadla, osobnostiam slovenského divadla, náboženskej etnológii (ľudová religiozita, mariánsky kult a jeho prejavy, nová religiozita, rané náboženské formy a idey), etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu (dejiny ochrany pamiatok, základy muzeológie), dejinám kresťanstva na území Slovenska, judaizmu, regionálnym dejinám, praktickým kurátorským vedomostiam a zručnostiam v múzejníctve.

Kurz je venovaný vybraným témam zo slovenských a európskych dejín (najmä) v období stredoveku. Prednášky pripravené populárnou formou oboznámia študentov s mnohými zaujímavosťami z bežného života našich predkov.

Prednášky sa konajú v nepárny piatok (s výnimkou 09.04.2021, kedy to je párny piatok) 15:00 - 16:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 12


Tréning pamäti I.
Prednáša Ing. Silvia Valovičová Počas svojho 15 ročného profesijného života pracovala ako ekonóm v medzinárodných aj národných spoločnostiach a niekoľko rokov strávila v neziskovom sektore. Zároveň sa od svojich šestnástich rokov venuje dobrovoľníckym aktivitám, ktoré ju v minulosti priviedli práve k tréningom pamäte. V rámci svojej spoločnosti organizuje tréningy pamäte pre seniorov aj širokú verejnosť.

Naša pamäť má úžasný potenciál v každom veku, ide len o to, ako ho čo najlepšie využiť. V priebehu kurzu sa naučíte techniky trénovania pamäte, vďaka ktorým si zapamätáte všetko čo chcete, alebo potrebujete od čísiel, tvárí, či vecí, už viac nebudete hľadať okuliare, kľúče, či nezabudnete PIN.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 11:55 - 13:25.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 18


Perličky slovenských dejín
Prednáša PhDr. Michal Bada, PhD. Historik, ktorý na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval odbor história - etnológia. Od skončenia vysokoškolského štúdia roku 2001 pracuje v oddelení novovekých dejín Historického ústavu SAV v Bratislave. V rokoch 2004-2006 absolvoval štúdium na Ústave medzinárodných vzťahov a a proximácie práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Svoj vedecký výskum zameriava na urbánne dejiny (mestskú každodennosť na konci stredoveku a v ranom novoveku), dejiny Bratislavy, problematiku ranonovovekých hlavných miest, korunovácií a festivít. Je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých monografií. Publikoval štúdie v domácich i zahraničných zborníkoch. Pedagogicky pôsobí na univerzitnej pôde, od roku 2012 je predsedom Sekcie pre dejiny miest Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.

Kurz predstavuje prierez slovenskými dejinami, z ktorých sú vybrané niektoré zaujímavé kapitoly, aby s nimi boli oboznámení študenti. Dôležité udalosti, ako bolo formovanie Slovanov, vznik a národnostné zloženie Uhorska či niektoré vojenské koflikty, významní panovníci, či spôsob života bežných ľudí na Slovensku a formovanie ich národného povedomia bude opísaný v sérii 12 prednášok, ktoré obohatia študentov o zaujímavosti z dejín Slovenska.

Prednášky sa konajú v párnu stredu 10:00 - 11:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 10


Ľudský hlas v opere I.
Prednáša prof. Ing. Jozef Šima, DrSc. Emeritný profesor na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Pôvodným povolaním profesor anorganickej chémie na STU v Bratislave. Dlhoročný aktívny člen Klubu priateľov opery SND, 15 rokov jeho podpredseda. Autor príspevkov do Operaslovakia a Operaplus.

Každá téma bude pozostávať zo štyroch častí. Na začiatku témy sa účastníci oboznámia so základnými pojmami používanými v téme (rozsah hlasu, hlasové odbory, bel canto, verizmus...) a charakteristikami skladateľov. V ďalších dvoch, vzájomne sa prelínajúcich častiach, sa účastníci zoznámia s konkrétnymi dielami a ukážkami z diel vrátane výkladu k ukážkam. Vo výklade a ukážkach budú dominovať menej známe, ale krásne diela s cieľom rozšíriť poznanie účastníkov. Poslednou časťou bude diskusia vyučujúceho s účastníkmi o téme.

Prednášky sa konajú v nepárnu stredu 17:00 - 18:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 11


Mozaika Slovenska
Prednáša kolektív v zložení: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | Mgr. Katarína Nádaská, PhD. | doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. | prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. | PhDr. Michal Bada, PhD. | PhDr. Tomáš Černák, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Kolektív prednášajúcich pre Vás pripraví sériu rôznorodých prednášok so zaujímavosťami o Slovensku, jeho histórii, tradíciách, významných osobnostiach či malebných pamiatkach. Témy určite oslovia každého, kto sa zaujíma o našu rodnú krajinu.

Prednášky sa konajú v párnu stredu 15:15 - 16:45.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 18Dejiny a pamiatky Bratislavy I.
Prednáša Mgr. Bc. Juraj Kucharík Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako doktorand na Ústave pro klasickou archeologii na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Zároveň pracuje v SNM – Historickom múzeu, kde sa zameriava predovšetkým na múzejnú edukáciu a prezentáciu. Venuje sa dejinám a pamiatkam Bratislavy. Publikoval viacero odborných a populárnych článkov z bratislavských dejín. Knižne publikoval vo vydavateľstve Dajama, s ktorým spolupracoval aj na vydaní spoločenských, vedomostno-zábavných hier.

Kurz Dejiny a pamiatky Bratislavy predstavuje dejiny mesta od najstarších prehistorických dôb po súčasnosť. Cieľom kurzu je priblížiť poslucháčom politické a kultúrne dejiny Bratislavy, jej stavebné premeny, pamiatky a osobnosti.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok 17:00 - 18:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 17Poľské reálie a pamiatky UNESCO
Prednáša JUDr. Jana Jánošová Študovala históriu na Filozofickej fakulte UK a právo na Paneurópskej Vysokej Škole. Vyše 16 rokov sa aktívne venuje cestovnému ruchu v rodinnej cestovnej kancelárii a pôsobí ako sprievodkyňa na poznávacích zájazdoch v rámci Slovenska a takmer celej Európy. Aktívne sa zapája do činnosti samosprávy ako poslankyňa Obecného zastupiteľstva a predseda Komisie pre kultúru, má na starosti vedenie obecnej knižnice, založila v obci materské centrum. Vo voľnom čase sa venuje rodine a literatúre.

V rámci tohto kurzu sa študenti postupne oboznamujú so základnými informáciami o Poľsku, dejinách krajiny, ale taktiež so reálnym životom jeho súčasných obyvateľov. Medzi hlavné témy patria mestá a pamiatky, ktoré sú zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pozornosť sa taktiež bude sústrediť na miesta a osobnosti, ktoré zohrali významnú úlohu v dejinách Poľska.

Prednášky sa konajú v nepárnu stredu 11:45 - 13:15.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 29Dejiny Slovenska I.
Prednáša JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Dejiny Slovenska od praveku až po nástup komunizmu zhrnuté do štyroch cyklov po dvanásť prednášok. V tomto prvom ročníku budeme hovoriť o prvej etape dejín slovenského územia počnúc pravekom a prvými zachytenými zmienkami o ľudskom osídlení, cez rímske obdobie, Veľkú Moravu až po koniec prvej uhorskej vládnucej dynastie - Arpádovcov, v roku 1301.

Prednášky sa konajú v párnu stredu 17:00 - 18:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 9Významné ženy na Slovensku v 20. storočí
Prednáša PhDr. Tomáš Černák, PhD. Historik, ktorého môžete poznať z niekoľkých hosťujúcich prednášok v kurzoch Pamiatky Slovenska a Mozaika Slovenska. Zaoberá sa politickým vývojom na Slovensku v 20. storočí, predovšetkým osobnosťou Gustáva Husáka a slovenskej ľavicovej inteligencie vôbec. Rovnako sa venuje aj športovej histórii s dôrazom na dejiny futbalu. Výsledky výskumu publikoval v desiatkach vedeckých štúdií a popularizačných článkov.

Kurz sa zameriava na významné ženy na Slovensku v období 20. storočia, počas ktorého vtedajšie ženy postupne opúšťali dovtedajší vžitý stereotyp, podľa ktorého sa žena mala iba starať o rodinu a domácnosť. Spočiatku najmä po boku svojich manželov (ktorých neraz ovplyvňovali), ale neskôr aj v samostatných rolách sa ženy podielali na udalostiach politického či kultúrneho života. Prednášky sú venované buď jednej žene, alebo niekoľkým, ktoré mali niečo spoločné.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 17:00 - 18:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie sa na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 6Vybrané témy z ľudovej kultúry Slovenska
Prednáša PhDr. Michal Bada, PhD. Historik, ktorý na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval odbor história - etnológia. Od skončenia vysokoškolského štúdia roku 2001 pracuje v oddelení novovekých dejín Historického ústavu SAV v Bratislave. V rokoch 2004-2006 absolvoval štúdium na Ústave medzinárodných vzťahov a a proximácie práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Svoj vedecký výskum zameriava na urbánne dejiny (mestskú každodennosť na konci stredoveku a v ranom novoveku), dejiny Bratislavy, problematiku ranonovovekých hlavných miest, korunovácií a festivít. Je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých monografií. Publikoval štúdie v domácich i zahraničných zborníkoch. Pedagogicky pôsobí na univerzitnej pôde, od roku 2012 je predsedom Sekcie pre dejiny miest Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.

Tento kurz sa zameriava na opísanie a porozumenie slovenskej ľudovej kultúry. V sérii prednášok budú študenti oboznámení so spôsobom bežného života našich predkov, s tým ako sa stravovali, v akých domoch bývali, do akých krojov sa odievali, ako pracovali aj ako trávili svoj voľný čas - k tomu nesporne patrilo dodržiavanie rôznych zvykov a povier, tvorba ľudového umenia ako aj spôsoby slávenia obradov a významných životných udalostí.

Prednášky sa konajú v párnu stredu 11:45 - 13:15.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 7Taliančina pre mierne pokročilých
Prednáša Mgr. Barbora Harmatová Vyštudovala tlmočníctvo a prekladateľstvo na Filozofickej Fakulte UK (anglický a taliansky jazyk). Niekoľko rokov vyučuje dospelých, hlavne obchodnú angličtinu.

Pozor! Tento kurz je jazykový! Na rozdiel od vzdelávacích (nejazykových) kurzov má viac prednášok (celkovo 24), vyššie školné (160,00 EUR) a počet študentov je limitovaný na menšiu skupinku.

Tento kurz nadväzuje na predošlý ročník kurzu, kto sa tohto nezúčastnil, musí si pre zápis do kurzu doštudovať učivo a zložiť skúšobný test.

Prednášky sa konajú v párnu aj nepárnu stredu 10:00 - 11:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz
Zatiaľ prihlásených: 8


Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 22.03.2017.

Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 06.03.2014.

Academia Sapientia © 2013 - 2020 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené