Novinky Fotogaléria

Login:  

Heslo:  

Zoznam kurzov Podmienky a kontakt

Vitajte na stránkach Academia Sapientia
Sme nezávislá inštitúcia, organizujúca rôzne vzdelávacie kurzy.

Informácia o konaní najbližších prednášok:

Prednášky plánované na týždeň 18.10.2021 - 24.10.2021:   SA BUDÚ KONAŤ PREZENČNE

Pravidlá účasti na prednáškach Academia Sapientia
Prednášky Academia Sapientia sa môžu konať len pri dodržovaní opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR. Pri porušení týchto opatrení si vyhradzujeme právo odopretia vstupu študenta na prednášku.

Prednášok sa môžu zúčastniť len osoby v režime OTP:
t.j. osoba očkovaná, testovaná alebo ktorá prekonala ochorenie COVID-19
, za takú sa považuje:
1. osoba plne očkovaná, za plne očkovanú osobu sa považuje:
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
d) osoba do 12 rokov veku,

2. osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo

3. osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Počas účasti na prednáške je nevyhnutné dodržiavať nasledovné opatrenia:
- povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 alebo vyšším bez výdychového ventilu; použitie respirátora je možné nahradiť rúškom, šálom alebo šatkou v týždni keď sa Bratislava nachádza v stupni Monitoring alebo v stupni Ostražitosť podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (COVID-19) – tzv. „COVID AUTOMAT“,

- v prípade prejavenia príznakov akútneho respiračného ochorenia (horúčka, únava, malátnosť, upchatý nos, bolesti hrdla, bolesť hlavy, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti svalov, strata čuchu a chuti atď.) opustiť priestory prednášok, zostať v domácej izolácii a kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,

- zákaz podávania rúk,

- zákaz konzumácie jedál a nápojov v prednáškovej miestnosti,

- povinnosť použiť dezinfekciu rúk pri vstupe do DK Ružinov,

- dodržiavať odstup 2 metre pri príchode a odchode z prednáškovej miestnosti,

- vstupovať do prednáškovej miestnosti až potom, keď ju opustia študenti z predchádzajúcej skupiny,

- otázky na prednášajúceho adresovať iba zo svojho miesta, nepristupovať k prednášajúcemu priamo ku stolu.

Nakoľko situácia sa neustále vyvíja, sledujte prosím preto pravidelne (aspoň v deň pred prednáškou) našu webstránku www.asapi.sk pre možné zmeny v uvedených opatreniach. Ak sa pre aktuálny stupeň COVID AUTOMAT-u pre Bratislavu nebude môcť časť prednášok konať v pôvodnom termíne najprv budú stanovené náhradné termíny konania prednášok. Až ak by tento presun nepostačoval, pristúpime k nahradeniu prednášok samoštúdiom.


Začiatok akademického roku 2021/2022
Tak ako sme pôvodne avizovali zápis pre akademický rok 2021/2022 sa bude konať 20. septembra 2021 od 9:00 do 12:00 v DK Ružinov, miestnosť č. 275. Pre študentov, ktorí uhradili školné do 14.09.2021 s použitím prideleného variabilného symbolu zo zálohovej faktúry nie je osobná účasť na zápise nutná a vyplnenú prihlášlu postačuje priniesť na prvú prednášku kurzu. Kto má záujem osobne sa informovať o niektorých kurzoch alebo prehliadnuť si miesto konania prednášok bude vítaný.

Výučba sa začne podľa plánu s dátumami prednášok uvedených v popise každého kurzu s dodržiavaním opatrení určených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Vzhľadom na ich priebežný vývoj zverejníme aktuálne opatrenia 20.09.2021 a budeme ich podľa potreby aktualizovať.

Veríme, že úspešne absolvujeme nový akademický rok a napriek pretrvávajúcim komplikáciám spojeným s pandémiou sa nebudeme musieť zriecť získavania nových poznatkov, ktoré náš všetkých napĺňajú.


Prihlasovanie na kurzy akademického roku 2021/2022

S radosťou oznamujeme všetkým záujemcom, že napriek náročným uplynulým mesiacom sme pripravili kompletný rozvrh nového akademického roku 2021/2022 a prihlasovanie do jeho kurzov bolo spustené!

Na kurz o ktorý máte záujem je možné sa prihlásiť v informačnom liste jednotlivého kurzu ku ktorému sa dostanete v časti Zoznam kurzov alebo pri niektorých kurzoch priamo na tomto mieste (nižšie). V informačnom liste kurzu sa dozviete aj podrobnosti o konkrétnych témach a dátumoch konania prednášok a spôsobe prihlásenia sa. Každý kurz sa koná v samostatný čas a nekryje sa s iným.

Výška školného ostáva nezmenená a dúfame, že sme si Vašu spokojnosť získali aj realizáciou uplynulého akademického roku, kedy sme napriek 7 mesiacov trvajúcemu zákazu organizovať hromadné podujatia zvládli harmonogram prednášok upraviť tak, že 5 prednášok sa mohlo uskutočniť prezenčnou formou a pre tie zvyšné boli pripravené rozšírené podklady pre samoštúdium vrátane audiozáznamov, čo bolo v rámci Slovenska pri obdobne zameraných vzdelávacích kurzoch bezkonkurenčné.

Veríme, že tak zlá epidemiologická situácia sa už nezopakuje no ak by aj určité obdobie platil zákaz organizovania hromadných podujatí budeme toto obmedzenie riešiť prioritne posunutím termínov jednotlivých prednášok a až v krajnom prípade (keby posunutie termínov nebolo dostatočné, to by ale musel platiť ďalší lockdowm viac než štyri mesiace) opätovne samoštúdioum v doterajšej forme (podklady + audiozáznam). Z prezenčne konaných prednášok už audiozáznam vyhotovovaný nebude.

Dávame do Vašej pozornosti niektoré vybrané kurzy, ktoré by Vás mohli zaujať:


Dejiny a pamiatky Bratislavy
Prednáša Mgr. Bc. Juraj Kucharík Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako doktorand na Ústave pro klasickou archeologii na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Zároveň pracuje v SNM – Historickom múzeu, kde sa zameriava predovšetkým na múzejnú edukáciu a prezentáciu. Venuje sa dejinám a pamiatkam Bratislavy. Publikoval viacero odborných a populárnych článkov z bratislavských dejín. Knižne publikoval vo vydavateľstve Dajama, s ktorým spolupracoval aj na vydaní spoločenských, vedomostno-zábavných hier.

Kurz Dejiny a pamiatky Bratislavy predstavuje dejiny mesta od najstarších prehistorických dôb po súčasnosť. Cieľom kurzu je priblížiť poslucháčom politické a kultúrne dejiny Bratislavy, jej stavebné premeny, pamiatky a osobnosti.

Prednášky sa konajú v párny štvrtok 16:30 - 18:00.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Tréning pamäti II.
Prednáša Ing. Silvia Valovičová Počas svojho 15 ročného profesijného života pracovala ako ekonóm v medzinárodných aj národných spoločnostiach a niekoľko rokov strávila v neziskovom sektore. Zároveň sa od svojich šestnástich rokov venuje dobrovoľníckym aktivitám, ktoré ju v minulosti priviedli práve k tréningom pamäte. V rámci svojej spoločnosti organizuje tréningy pamäte pre seniorov aj širokú verejnosť.

Voľné pokračovanie I. ročníka. Naša pamäť má úžasný potenciál v každom veku, ide len o to, ako ho čo najlepšie využiť. V priebehu kurzu sa naučíte techniky trénovania pamäti, vďaka ktorým si zapamätáte všetko čo chcete, alebo potrebujete od čísiel, tvárí, či vecí, už viac nebudete hľadať okuliare, kľúče, či nezabudnete PIN. Kurz je zameraný prakticky.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 11:55 - 13:25.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Európske hlavné mestá kultúry I.
Prednáša PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.

Počnúc rokom 1985 Európska únia určuje minimálne jedno mesto ležiace na jej území, ktoré sa na konkrétny kalendárny rok stane Európskym hlavným mestom kultúry. Idea prepožičiavania tohto titulu je zližovanie Európanov zvýraznením ich bohatej a rôznorodej kultúry a zvyšovaním povedomia o ich spoločnej kultúre a hodnotách. Titul dosiaľ držalo 60 európskych miest, väčšina z nich bude predmetom jednotlivých prednášok, na ktorých sa študenti oboznámia s históriou, tradíciami, stavbami a ďalšími aspektami kultúry daného mesta.

Prednášky sa konajú v nepárny štvrtok 08:30 - 10:00.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Mozaika Slovenska
Prednáša kolektív v zložení: PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD. | Mgr. Katarína Nádaská, PhD. | doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. | PhDr. Michal Bada, PhD. | PhDr. Tomáš Černák, PhD. | JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Kolektív prednášajúcich pre Vás pripraví sériu rôznorodých prednášok so zaujímavosťami o Slovensku, jeho histórii, tradíciách, významných osobnostiach či malebných pamiatkach. Témy určite oslovia každého, kto sa zaujíma o našu rodnú krajinu.

Prednášky sa konajú v párnu stredu 15:15 - 16:45.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Pamiatky a krásy Rakúska I.
Prednáša JUDr. Jana Jánošová Študovala históriu na Filozofickej fakulte UK a právo na Paneurópskej Vysokej Škole. Vyše 16 rokov sa aktívne venuje cestovnému ruchu v rodinnej cestovnej kancelárii a pôsobí ako sprievodkyňa na poznávacích zájazdoch v rámci Slovenska a takmer celej Európy. Aktívne sa zapája do činnosti samosprávy ako poslankyňa Obecného zastupiteľstva a predseda Komisie pre kultúru, má na starosti vedenie obecnej knižnice, založila v obci materské centrum. Vo voľnom čase sa venuje rodine a literatúre.

Tento kurz študentov postupne oboznámi so základnými informáciami o Rakúsku, jeho dejinách, ktoré formovala najmä dynastia Habsburgovcov. Pozornosť sa bude sústrediť na významné lokality, ktoré zohrali dôležitú úlohu v dejinách Rakúska, taktiež na pamiatky a mestá, ktoré svojou jedinečnosťou a pôvabom zastávajú popredné miesta na zozname kultúrnych a prírodných krás Rakúska. Reálny život jeho súčasných obyvateľov dotvorí a priblíži komplexný pohľad na túto krajinu.

Prednášky sa konajú v nepárnu stredu 09:20 - 10:50.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurz


Dejiny Európy IV.
Prednáša JUDr. PhDr. Henrich Ostertag, PhD.

Európa nie je najväčším svetovým kontinentom, no napriek tomu sa jej v určitom období podarilo ovládať celý svet a vďaka tomu výrazne ovplyvniť svetovú kultúru. Kurz rozdelených do piatich ročníkov sa venuje najvýznamnejším medzníkom európskych dejín, dôležitým panovníkom ako aj mocnostiam svojej doby. Tento štvrtý ročník je venovaný Európe ovplyvnenej Veľkou francúzskou revolúciou a následným 19. storočím, ktoré výrazne zasiahlo aj do dejín ďalších kontinentov.

Prednášky sa konajú v nepárny utorok 17:00 - 18:30.
Ďalšie informácie a prihlasovanie na tento kurzPôvodne vypísané kurzy Tréning pamäti I., Dejiny Slovenska I., Ľudský hlas v opere I., Tradičná rodinná kultúra Slovenska, Tradičné rodinné zvykoslovie, Poľské reálie a pamiatky UNESCO I., Divy sveta I. a Dejiny a pamiatky Bratislavy I. v akademickom roku 2021/2022 nebudú pre nízky záujem zo strany študentov otvorené.

Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2016/2017, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 22.03.2017.

Oznam pre kurz Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014

Oznamujeme študentom kurzu Pamiatky Slovenska I. akademického roku 2013/2014, že farnosť Šaštín nám udelila Pamätnú listinu za vykonanie púte do Šaštína dňa 06.03.2014.

Academia Sapientia © 2013 - 2021 OSTER s.r.o. a ASAPI s.r.o. | všetky práva vyhradené